Liikkuvuusavustus

Eduskunta on hyväksynyt liikkuvuusavustusta koskevat hallituksen esittämät lakimuutokset työttömyysturvaan. Vuoden 2018 alusta lukien liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön sekä työsuhdetta edeltävään koulutukseen. Uusia säännöksiä sovelletaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkaneisiin työsuhteisiin tai työhön liittyviin koulutuksiin.

Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja. Tarkista oikeutesi liikkuvuusavustukseen Super työttömyyskassasta, jos vastaanotat kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme tuntia tai vastaanotat osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia. Liikkuvuusavustusta voit saada jo ennen varsinaisen työn alkua, jos aloitat vähintään kaksi kuukautta kestävään työsuhteeseen liittyvän koulutuksen.

Edellytykset

Avustuksen maksaminen edellyttää, että

 • Päivittäinen edestakainen työmatkasi tai koulutukseen liittyvä matkasi on työn tai koulutuksen alkaessa (tai muuttaessasi työn perässä työstä sovittaessa) kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä.
  Kokoaikatyön rajana on 80% kokoaikaisen työntekijän työajasta.Työmatka-ajaksi lasketaan asuinpaikasta työpaikalle kuluva aika yleisiä liikenneväyliä pitkin. Matka-ajassa huomioidaan julkista liikennettä käytettäessä mahdolliset kulkuvälineiden vaihdot odotusaikoineen. Työmatka-aika lasketaan nopeimman käytettävissä olevan kulkuvälineen mukaan. Aikaa, joka kuluu esimerkiksi lasten viemiseen hoitopaikkaan, ei huomioida.
   
 • Sinulla on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn tai koulutuksen aloittamista.
  Työttömyysetuuteen oikeutettuna pidetään henkilöä, joka saa työttömyysetuutta tai jolle ei makseta työttömyysetuutta ansiopäivärahan omavastuuajan, TE-toimiston asettaman karenssin tai työvelvoitteen tai alle 25-vuotiaita koskevan, ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoitteen vuoksi.
   
 • Otat vastaan vähintään kaksi kuukautta kestävän työsuhteessa tehtävän työn.


Suuruus

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen (32,40 euroa vuonna 2018) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Osa-aikatyöhön liikkuvuusavustusta maksetaan tehdyiltä työpäiviltä.

Liikkuvuusavustuksen lapsikorotus on vuonna 2018 yhdestä alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta 5,23 €, kahdesta lapsesta 7,68 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,90 € päivässä.

Mikäli työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikastasi tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta, voit saada liikkuvuusavustusta korotettuna. Korotusosa on 4,74 euroa päivässä vuonna 2018.

Kuukaudessa liikkuvuusavustuksen suuruus kokoaikatyöhön ilman korotusosia on noin 700 euroa.

Liikkuvuusavustuksesta ei vähennetä sosiaalietuuksia tai lasten kotihoidontukea. Etuudet, jotka estävät ansiopäivärahan maksamisen estävät kuitenkin myös liikkuvuusavustuksen maksamisen.

Liikkuvuusavustus on ennakonpidätyksen alainen etuus. Ennakonpidätys on vähintään 25% ellet toimita muutosverokorttia etuutta varten, jolloin ennakonpidätys tehdään verokortin mukaisesti.

Kesto

Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto riippuu työn kestosta seuraavasti:

Alkavan työn kesto vähintään Liikkuvuusvustuksen enimmäiskesto
2 kk 30 päivää
3 kk 45 päivää
4 kk 60 päivää

Osa-aikatyössä liikkuvuusavustusta voidaan maksaa vain työpäiviltä. Jos työpäiviä on vain yksi viikossa, liikkuvuusavustusta maksetaan yhdeltä päivältä viikossa 30/45/60 päivän ajalta. Liikkuvuusavustuksen enimmäiskesto ei pitene, vaikka etuutta maksettaisiin vähemmältä kuin viideltä päivältä viikossa.

Jos henkilö eroaa työstä tai siihen liittyvästä koulutuksesta taikka aiheuttaa työsuhteen päättymisen kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta, koko liikkuvuusavustus peritään takaisin. Jos työsuhde kuitenkin päättyy työntekijästä riippumattomista syistä, liikkuvuusavustusta voidaan maksaa enintään siihen asti, kun työsuhde päättyy.

Liikkuvuusavustusta ei makseta ajalta, jona työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi tai henkilöstä itsestään johtuvasta syystä (esim. palkaton vapaa). Lisäksi avustusta ei makseta ajalta, jolta maksetaan ansiopäivärahan maksamisen estävää etuutta (esim. sairauspäivärahaa).

Hakeminen

Jos sinulla voisi olla oikeus liikkuvuusavustukseen, hae avustusta Super työttömyyskassasta. Liikkuvuusavustusta tulee hakea 3 kuukauden kuluessa työn tai työhön liittyvän koulutuksen alkamisesta. Pdf-muotoinen liikkuvuusavustushakemus on saatavilla kotisivuiltamme. Voit lähettää hakemuksen joko postitse tai sähköisenä liitteenä Nettikassan kautta. Jos lähetät liikkuvuusavustushakemuksen sähköisesti, sinun tulee ensin ladata lomake omalle koneellesi (Hakemukset --> Liikkuvuushakemus), tallentaa täytetty lomake pdf-, jpg- tai jpeg-muodossa ja lähettää se "Hakemusten liitteet" -toimintoa käyttäen. Voit hakea avustusta, vaikka sinulla ei vielä olisi kaikkia hakemuksen liitteitä, kuten työsopimusta. Puuttuvat liitteet voi toimittaa kassaan myöhemmin.

Jos olet saanut työttömyysetuutta ennen työn alkamista Kelasta, hae myös liikkuvuusavustusta Kelasta.

Liikkuvuusavustus maksetaan jälkikäteen.


***

Liikkuvuusavustus vuonna 2017

Työttömyyskassat alkoivat maksaa vuoden 2017 alusta liikkuvuusavustus-nimistä uutta etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä

Saatat olla oikeutettu saamaan liikkuvuusavustusta, mikäli täytät kaikki sen myöntämiselle asetetut edellytykset:

 • Sinulla on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn aloittamista.
  Työttömyysetuuteen oikeutettuna pidetään henkilöä, joka saa työttömyysetuutta tai jolle ei makseta työttömyysetuutta ansiopäivärahan omavastuuajan, TE-toimiston asettaman karenssin tai työvelvoitteen tai alle 25-vuotiaita koskevan, ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoitteen vuoksi.
   
 • Otat vastaan vähintään kaksi kuukautta kestävän, työsuhteessa tehtävän työn, jossa työsopimuksen mukaisen säännöllinen työaikasi on vähintään 18 tuntia viikossa.
   
 • Päivittäisen työmatkasi on työn alkaessa kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä.
  Kokoaikatyön rajana on 80% kokoaikaisen työntekijän työajasta.Työmatka-ajaksi lasketaan asuinpaikasta työpaikalle kuluva aika yleisiä liikenneväyliä pitkin. Matka-ajassa huomioidaan julkista liikennettä käytettäessä mahdolliset kulkuvälineiden vaihdot odotusaikoineen. Työmatka-aika lasketaan nopeimman käytettävissä olevan kulkuvälineen mukaan. Aikaa, joka kuluu esimerkiksi lasten viemiseen hoitopaikkaan, ei huomioida.
 • Olet hakenut avustusta ennen työsuhteen alkamista.

   

Liikkuvusavustuksen suuruus ja kesto

Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto riippuu työn kestosta seuraavasti:

Työn kesto vähintään Avustuksen kesto
2 kk 1 kk
3 kk 1,5 kk
4 kk 2 kk


Liikkuvuusavustusta maksetaan peruspäivärahan (32,70€ ) verran päivää kohti ilman lapsikorotusta ja korotusosaa, ja sitä maksetaan jälkikäteen enintään viideltä päivältä viikossa (noin 700 euroa kuukaudessa). Liikkuvuusavustus on ennakonpidätyksen alainen etuus. Ennakonpidätys on vähintään 25% ellet toimita muutosverokorttia etuutta varten, jolloin ennakonpidätys tehdään verokortin mukaisesti.

Liikkuvuusavustusta ei makseta kokonaisilta lomautuspäiviltä eikä ajalta, jona työ on keskeytynyt lomautukseen rinnastettavan syyn takia. Lisäksi avustusta ei makseta ajalta, jolta maksetaan ansiopäivärahan maksamisen estävää etuutta (esim. sairauspäivärahaa).

Jos luulet, että sinulla voisi olla oikeus liikkuvuusavustukseen, muista hakea avustusta omasta työttömyyskassastasi ennen työn alkamista. Pdf-muotoinen liikkuvuusavustushakemus on saatavilla kotisivuiltamme. Huomaa, ettei hakemus ole sähköinen, joten täytä hakemus, tallenna se ja lähetä sähköisenä liitteenä Nettikassan kautta työttömyyskassaan. Nettikassaan voi lähettää pdf-muotoisten liitteiden lisäksi myös yleisempiä kuvatiedostoja, kuten jpg/jpeg -tiedostoja.

Liikkuvuusavustushakemuksen tulee olla kassassa ennen työn alkamista. Avustusta ei voi enää hakea työn alettua. Jos hakemuksellasi ei ole kiire, voi tulostetun hakemuksen lähettää postitse kassalle.

Liikkuvuusavustusta on mahdollista hakea samalta ajalta kuin soviteltua päivärahaakin, jos kyse on osa-aikatyöstä. Sinun tulee kuitenkin huomata, että liikkuvuusavustusta haetaan etukäteen ja soviteltua päivärahaa jälkikäteen.

Ansiopäivärahan saajille liikkuvuusavustuksen maksaa työttömyyskassa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saaville Kela.

Päivitetty 22.1.2018