Työttömän aktiivisuuden seuranta alkoi 1.1.2018

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta alettiin seurata 1.1.2018 alkaen. Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa. Aktiivimallin myötä työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen.

Aktiivisuuden seuranta tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana niin kutsuttu aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa etuutta täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan työttömyyspäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä.

Vuoden 2018 alkaessa etuutta saavilla henkilöillä 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa 1.1.2018. Tämän jälkeen tarkastelujaksot alkavat sitä mukaa, kun työtön alkaa saada työttömyyspäivärahaa.

Aktiivisuuden seuranta koskee myös lisäpäivillä olevia työttömiä työnhakijoita.

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos 65 maksupäivän aikana
 

 • on työssä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia tai
 • ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta
  (2018: 241,04 euroa) tai
 • on yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai
 • on viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai
 • on viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.


Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Työttömän työnhakijan tulee aina itse ilmoittaa työttömyyskassalle osallistumisestaan aktiivisuusedellytykset täyttävään toimintaan hakemuksen lähettämisen yhteydessä. Työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa (tai Kela) seuraa ja tutkii hakijan aktiivisuuden tarkastelujaksolla ja antaa siitä päätöksen.

Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos työnhakija
 

 • on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä
 • työskentelee omais- tai perhehoitajana
 • saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta
 • yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.


Työttömän työnhakijan kannattaa ilmoittaa etuuden maksajalle tällaisesta tilanteesta viipymättä.

Uusi 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa ja ansiopäivärahan taso palautetaan ennalleen, kun
 

 • työssäoloehto täyttyy ensimmäistä kertaa tai uudelleen 
 • on työllistynyt kokoaikatyössä tai päätoimisena yrittäjänä yhdenjaksoisesti yli kaksi viikkoa
 • soviteltu työttömyyspäiväraha on hylätty 80 prosentin työaikarajan ylittymisen vuoksi, tulojen ylittymisen vuoksi tai siitä syystä, että työaikavalvonta puuttuu
 • TE-toimisto on määrännyt hakijalle korvauksettoman määräajan tai työssäolovelvoitteen.
   

Lue lisää aktiivisuuden seurannasta