Aktiivisuuden seuranta

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta alettiin seurata 1.1.2018 alkaen. Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Aktiivisuuden seuranta tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana niin kutsuttu aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa etuutta täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan työttömyyspäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä.

Vuoden 2018 alkaessa etuutta saavilla henkilöillä 65 maksupäivän tarkastelujakso alkoi 1.1.2018. Tämän jälkeen tarkastelujaksot alkavat sitä mukaa, kun työtön alkaa saada työttömyyspäivärahaa.

Aktiivisuuden seuranta koskee myös lisäpäivillä olevia ikääntyneitä työttömiä työnhakijoita.

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos 65 maksupäivän aikana
 

 • on työssä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia tai
 • ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta
  (2018: 241,04 euroa) tai
 • on yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai
 • on viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai
 • on viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.


Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Työttömän työnhakijan tulee aina itse ilmoittaa työttömyyskassalle osallistumisestaan aktiivisuusedellytykset täyttävään toimintaan
 

 • Palkkatyöstä tulee ilmoittaa hakemuksessa kirjoittamalla työpäivien kohdalle "työssä" sekä tekemäsi työtunnit. Lähetä liitteeksi kopio hakujaksoa koskevista työsopimuksista sekä kaikki palkkatiedot hakujaksolla ansaitusta työstä.
   
 • Yritystoiminnasta ja ammatinharjoittamisesta voit ilmoittaa lähettämällä työttömyyskassaan kopion viimeksi vahvistetusta verotuspäätöksestä (vuodelta 2016 vuonna 2018). Jos olet aloittanut yritystoimintasi tai ammatinharjoittamisesi vasta vuoden 2017 alusta tai sen jälkeen, lähetä kopio viimeisimmästä välitilinpäätöksestä tai muusta luotettavasta selvityksestä (esim. kuukausittainen kirjanpitoselvitys). Mikäli yritystoiminnan tai ammatinharjoittamisen laajuus ja/tai siitä ansaitut tulot ovat merkittävästi muuttuneet verrattuna viimeksi vahvistettuun verotuspäätökseen, ilmoita siitä työttömyyskassalle.

  Jos viimeksi vahvistetussa verotuspäätöksessä on elinkeinotoiminnan tuloa maatalousyhtymästä tai maa- ja metsätalouden tuloa, joka muodostuu pääasiassa maanvuokratoiminnasta, ilmoita siitä työttömyyskassalle.

  Vähäinenkin yritystoiminta tai ammatinharjoitus tulee ilmoittaa työttömyyskassalle, jotta työttömyyskassa voi tutkia yritystoiminnan tai ammatinharjoituksen laajuuden sekä selvittää toiminnan vaikutuksen työttömyysturvaan.
   
 • Työllistymistä edistyvistä palveluista tulee ilmoittaa hakemuksessa kirjoittamalla "te-palvelu" osallistumispäivien kohdalle. Lisäksi työttömyyskassan tulee saada te-toimistolta lausunto osallistumisestasi työllistymistä edistäviin palveluihin.
   
 • Muusta työvoimaviranomaisen järjestämästä työllistymisedellytyksiä parantavan palveluun tai toimintaan osallistumisesta tulee ilmoittaa kirjoittamalla ”muu palvelu” osallistumispäivien kohdalle. Lähetä liitteeksi kopio palveluntuottajan kirjoittamasta osallistumistodistuksesta.
   
 • Muusta työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavasta rekrytointia tukevaan toimintaan osallistumisesta tulee ilmoittaa kirjoittamalla hakemukseen ”muu palvelu” osallistumispäivien kohdalle. Lähetä liitteeksi te-toimiston hyväksymä ja allekirjoittama rekrytointisopimus.
   

Työttömyyskassat seuraavat aktiivisuutta


Tarkastelujaksoja seuraavat, aktiivisuuden tutkivat ja päätökset aktiivisuusedellytyksen täyttymisestä antavat työttömyysetuuksien maksajat eli työttömyyskassat ja Kela. Jos aktiivisuusedellytyksen katsotaan täyttyneen, etuus maksetaan seuraavalta 65 maksupäivältä täytenä. Ensimmäiset etuuden alentamista koskevat päätökset annetaan käytännössä huhtikuussa 2018.

Seuraava 65 maksupäivän aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa edellisen jakson päättyessä. Lisäksi tietyissä tilanteissa, muun muassa työssäoloehdon täyttyessä tai yli 2 viikkoa kestäneen kokoaikatyön jälkeen, tarkastelujakso alkaa alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää. Myös karenssin jälkeen tarkastelujakso alkaa alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää.

Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos työnhakija
 

 • on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä. Kun olet saanut päätöksen, lähetä siitä kopio liitteeksi työttömyyskassalle.
   
 • työskentelee omais- tai perhehoitajana. Ilmoita omais- ja perhehoitajana työskentelystäsi aina te-toimistoon lausunnon saamista varten. Lähetä kopio toimeksiantosopimuksesta työttömyyskassalle.
   
 • saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta. Lähetä kopio etuuspäätöksestä työttömyyskassalle.
   
 • yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää. Ilmoita asiasta te-toimistoon lausunnon saamista varten ja lähetä kopio lomautusilmoituksesta työttömyyskassalle.


Työttömän työnhakijan kannattaa ilmoittaa etuuden maksajalle tällaisesta tilanteesta viipymättä.

Uusi 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa ja ansiopäivärahan taso palautetaan ennalleen, kun
 

 • työssäoloehto täyttyy ensimmäistä kertaa tai uudelleen 
 • on työllistynyt kokoaikatyössä tai päätoimisena yrittäjänä yhdenjaksoisesti yli kaksi viikkoa
 • soviteltu työttömyyspäiväraha on hylätty 80 prosentin työaikarajan ylittymisen vuoksi, tulojen ylittymisen vuoksi tai siitä syystä, että työaikavalvonta puuttuu
 • TE-toimisto on määrännyt hakijalle korvauksettoman määräajan tai työssäolovelvoitteen.
   

Omavastuuaika lyhenee viiteen päivään


Aktiivimallin myötä työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen niillä, joilla omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Päivitetty 2.2.2018