Medlemskap

Du kan ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan om du har yrkesutbildning och arbetar eller studerar inom social- och hälsovårdsbranschen. Du kan också ansöka om medlemskap om du är anställd i kyrkan eller en annan religiös organisation eller ett samfund som tillhandahåller tjänster inom branschen eller om du har en utbildning eller studerar inom den kyrkliga branschen.

Ansökan om medlemskap i SuPer rf och Super arbetslöshetskassa

Bli medlem genom att fylla i SuPers medlemsblankett/Debiteringsfullmakten för medlemsavgift. Följ anvisningarna på blanketten.

Du kan ansöka om medlemskap med medlemsblanketten även om du inte arbetar. Medlemskapet i arbetslöshetskassan börjar emellertid först när du börjar arbeta. Fyll i debiteringsfullmakten för medlemsavgift genast när du får ett arbete. Medlemskapet i arbetslöshetskassan börjar den första arbetsdagen.

Om du är ledig utan lön kan du inte bli medlem i arbetslöshetskassan eller byta arbetslöshetskassa eftersom ett krav på att bli medlem i arbetslöshetskassan är att du arbetar och får lön. Sådana oavlönade perioder är till exempel oavlönade perioder för moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, vård av barn under tre år, oavlönad sjukledighet, alterneringsledighet osv.

Det lönar sig för dig att ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan även när du blir studerandemedlem i SuPer. Om du arbetar under studierna, även om det är bara för en dag, ska du skicka in en kopia av arbetsavtalet, arbetsintyget eller lönespecifikationen till SuPers medlemsenhet, PB 112, 00521 HELSINGFORS eller https://www.superliitto.fi/yhteystiedot/ . På detta sätt aktiverar du ditt medlemskap i Super arbetslöshetskassa och kan redan under studietiden börja intjäna arbetsvillkoret som är ett krav för inkomstrelaterad dagpenning.

Du kan ansöka om medlemskap i Super arbetslöshetskassa med Medlemsblanketten för studerande, även om du studerar med dagpenning som betalas av en annan arbetslöshetskassa. När du tar examen, kan du bli ordinarie medlem i SuPer genom att fylla i medlemsblankettdelen i Medlemsblanketten/Debiteringsfullmakten för medlemsavgift. När du får arbete, aktivera medlemskapet i arbetslöshetskassan genom att fylla i debiteringsfullmakten.

Du får ett skriftligt meddelande efter att medlemskapet har trätt i kraft.

Om du är medlem i ett annat förbund eller en annan arbetslöshetskassa kan du ge SuPer fullmakt att säga upp medlemskapet i det tidigare förbundet eller den tidigare kassan. Du kan befullmäktiga Super med blanketterna Medlemsblankett/Debiteringsfullmakt för medlemsavgift, Medlemsblankett för studerande eller så kan du formulera fullmakten fritt. Säg inte upp dig från det tidigare förbundet eller arbetslöshetskassan för att bevara fortgående medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Det är viktigt att du betalar medlemsavgiften till det föregående förbundet eller den föregående arbetslöshetskassan fram till uppsägningsdatumet. Medlems- och arbetstiden som hör till den föregående arbetslöshetskassan kan inte beaktas om du har uteslutits från den tidigare arbetslöshetskassan på grund av obetalda medlemsavgifter eller någon annan orsak.

Eftersom du inte samtidigt kan vara medlem i flera arbetslöshetskassor, är den sista medlemsdagen i den föregående arbetslöshetskassan dagen innan du blir medlem i Super arbetslöshetskassa. Du ska alltså betala medlemsavgiften fram till detta datum. Kolla med det föregående förbundet/den föregående arbetslöshetskassan om du inte är säker på att medlemsavgiften är betald fram till medlemskapets slut.

Arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår i SuPers medlemsavgift på 1,2 procent. Om du inte betalar medlemsavgiften kan det leda till att du blir utesluten från arbetslöshetskassan och att eventuella utbetalda förmåner återkrävs.

Medlemskap för över 65-åringar

Om du är över 65 år, kan dagpenning betalas åt dig endast om du är arbetslös till följd av permittering eller en annan därmed jämställbar orsak eller av en orsak som beror på ett väderhinder samt om du är arbetslös på grund av stridsåtgärd som inte har en inverkan på dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden.

Om du är över 65 år och du har beviljats pension har du inte längre någon nytta av medlemskap i arbetslöshetskassan. Skicka meddelande om uppsägning av medlemskap till adressen Super tk, PB 117, 00521 Helsingfors.

Ansökan om medlemskap i Kyrkliga sektorn rf och Super arbetslöshetskassa

Du kan ansöka om medlemskap i Super arbetslöshetskassa om du är under 68 år, arbetar i och får lön av kyrkan eller en annan religiös organisation eller ett samfund som tillhandahåller tjänster inom branschen eller om du har en utbildning eller studerar inom den kyrkliga branschen.

Om du vill ansöka om medlemskap i Kyrkans sektorer rf och Super arbetslöshetskassa.

Du får ett skriftligt meddelande om medlemskap i arbetslöshetskassan efter att medlemskapet har trätt i kraft.

Om du är medlem i en annan arbetslöshetskassa ska du säga upp ditt medlemskap i den först efter att du fått meddelande om att ditt medlemskap i Super arbetslöshetskassa har trätt i kraft. Gör anmälan om uppsägning skriftligt. Ange som uppsägningsdag det datum som föregår den dag då du blir medlem i Super arbetslöshetskassa. Betala medlemsavgiften fram till uppsägningsdatumet.

Kyrkans sektorer rf:s medlemsavgift på 1,3 procent ingår i medlemsavgiften för arbetslöshetskassan.

Medlemskap för över 65-åringar

Om du är över 65 år, kan dagpenning betalas åt dig endast om du är arbetslös till följd av permittering eller en annan därmed jämställbar orsak eller av en orsak som beror på ett väderhinder samt om du är arbetslös på grund av stridsåtgärd som inte har en inverkan på dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden.

Om du är över 65 år och du har beviljats pension har du inte längre någon nytta av medlemskap i arbetslöshetskassan. Skicka meddelande om uppsägning av medlemskap till adressen Super tk, PB 117, 00521 Helsingfors.

Ansökan om individmedlemskap i Super arbetslöshetskassa

Du kan ansöka om individmedlemskap i arbetslöshetskassan om du är under 68 år, har yrkesutbildning och får lön för arbete eller studerar inom social- och hälsovårdsbranschen. Du kan även ansöka om medlemskap i Super arbetslöshetskassa om du arbetar i och får lön av kyrkan eller en annan religiös organisation eller ett samfund som tillhandahåller tjänster inom branschen, eller om du har en utbildning eller studerar inom den kyrkliga branschen.

Om du vill ansöka om individmedlemskap i super arbetslöshetkassa, fyll i ansökan här och skickan den till Super arbetslöshetskassa, Box 117, 00521 HELSINGFORS. Skicka även en kopia på intyget över studier samt arbetsavtal.

Om du är ledig utan lön kan du inte bli medlem i arbetslöshetskassan eller byta arbetslöshetskassa eftersom ett krav på att bli medlem i arbetslöshetskassan är att du arbetar och får lön. Sådana oavlönade perioder är till exempel oavlönade perioder för moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, vård av barn under tre år, oavlönad sjukledighet, alterneringsledighet osv.

Du får ett skriftligt meddelande om medlemskap i Super arbetslöshetskassa efter att medlemskapet har trätt i kraft.

Om du är medlem i en annan arbetslöshetskassa ska du säga upp ditt medlemskap i den först efter att du fått meddelande om att ditt medlemskap i Super arbetslöshetskassa har trätt i kraft. Gör anmälan om uppsägning skriftligt. Ange som uppsägningsdag det datum som föregår den dag då du blir medlem i Super arbetslöshetskassa. Betala medlemsavgiften fram till uppsägningsdatumet.

Medlemsavgiften för individmedlemmar år 2020 är 7 euro per månad. Medlemsavgiften fastställs årligen. Medlemsavgiften betalas för den månad då medlemskapet börjar och upphör. Befrielse från medlemsavgiften beviljas inte på grund av arbetslöshet eller på andra grunder.

Medlemsavgiften betalas med en bankgiroblankett som skickas en gång om året och betalas för hela månaden, även då medlemskapet börjar eller upphör under månaden.

Om du inte betalar medlemsavgiften kan det leda till att du blir utesluten från arbetslöshetskassan och att eventuella utbetalda förmåner återkrävs.

Arbetslöshetskassans uppgifter fastställs i lagen om arbetslöshetskassor. Arbetslöshetskassan kan inte ingripa i eventuella missförhållanden i anställningsförhållandet eller förhandla om anställningsförhållandets villkor när anställningsförhållandet börjar, upphör eller pågår. Enligt lagen har en arbetslöshetskassa till syfte att för sina medlemmar anordna förtjänstskydd och alterneringsersättning enligt lagarna om dessa förordningar samt att informera om dessa förmåner.

Medlemskap för över 65-åringar

Om du är över 65 år, kan dagpenning betalas åt dig endast om du är arbetslös till följd av permittering eller en annan därmed jämställbar orsak eller av en orsak som beror på ett väderhinder samt om du är arbetslös på grund av stridsåtgärd som inte har en inverkan på dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden.

Om du är över 65 år och du har beviljats pension har du inte längre någon nytta av medlemskap i arbetslöshetskassan. Skicka meddelande om uppsägning av medlemskap till adressen Super tk, PB 117, 00521 Helsingfors.

Uppdaterad: 2.1.2020