Uppföljning av aktivitet

Uppföljning av arbetslös arbetssökandes aktivitet började 1.1.2018. Om du inte uppfyller kravet på aktivitetet, skärs nivån på din arbetslöshetsförmån ned med 4,65 procent under de följande 65 dagarna av förmånsbetalning, dvs. under cirka tre månader. Nedskärningen motsvarar en dag utan ersättning i månaden. Självrikstiden i början av arbetslöshet sjunker från sju till fem dagar.

En arbetslös arbetssökande ska under granskningsperioden för 65 förmånsbetalningsdagar uppfylla den så kallade aktiveringsmodellen, för att inkomstrelaterad dagpenning ska kunna betalas till fullt belopp under de 65 betalningsdagar som följer på granskningsperioden. Med betalningsdagar avses de dagar för vilka full, jämkad eller minskad dagpenning betalas.

För dem som fick inkomstrelaterad dagpenning i inledningen av 2018, inleddes den första granskningsperioden på 65 betalningsdagar den 1 januari 2018. Om arbetslösheten börjar efter detta, börjar den första granskningsperiod när betalningen av inkomstrelaterad dagpenning börjar.

Uppföljning av aktivitet gäller också dom, som har rätt till tilläggsdagar.

Kravet på aktivitetet uppfylls, om du under 65 betalningsdagar
 

 • är i arbete sammanlagt motsvarande arbetsvillkoret för löntagare under en vecka, dvs. 18 timmar eller
 • i företagsverksamhet förtjänar minst 23 procent av den månadsinkomst som krävs i arbetsvillkoret för företagare (2018: 241,04 euro) eller
 • är sammanlagt fem dagar i sysselsättningsfrämjande service eller
 • fem dagar i annan av arbetskraftsmyndigheten ordnad service eller verksamhet som förbättrar sysselsättningsförutsättningarna eller
 • fem dagar i annan verksamhet som ordnas på arbetsplatsen eller i anslutning till sysselsättningsfrämjande verksamhet som stöder rekrytering, och när arbetslöshetsförmån betalas för perioden.


Kombinationer av de ovan nämnda sätten av aktivitet kan inte räknas ihop. Aktiveringsmodellen ska således uppfyllas exempelvis antingen genom arbete eller deltagande i sysselsättningsfrämjande service, inte både och.

En arbetslös arbetssökande ska själv meddela arbetslöshetskassan om sin deltagande i verksamhet som uppfyller aktivitetsförutsättningar i sin ansökan om dagpenning. Arbetslöshetskassor (och FPA), som betalar arbetslöshetsförmåner, uppföljer och undersöker aktiviteten av arbetssökande under granskningsperioder på 65 betalningsdagar.

Situationer där aktiveringsmodellen inte följs upp och förmånsnivån sänks inte heller, om
 

 • du har ansökt om invalidpension och väntar på beslutet
 • du arbetar som närstående- eller familjevårdare
 • du får en socialförmån som beviljats utifrån arbetsoförmåga eller handikapp
 • ett sammanhängande mottagande av arbetslöshetsdagpenning på grund av heltidspermittering eller förkortad arbetsvecka varar en kortare period än 65 betalningsdagar.


Kom ihåg att genast meddela din arbetslöshetskassa om ovan nämnda situation.

En ny 65 betalningsdagars granskningsperiod börjar om och arbetslöshetsförmån stiger igen till fullt belopp, när
 

 • arbetsvillkor uppflylls för första gången eller på nytt
 • du har arbetat i heltidsarbete som löntagare eller du har företagsverksamhet som huvudsyssla sammanhängande över två veckor
 • du har fått nekad beslut om jämkad dagpenning, eftersom du har arbetat mera än 80 % av maximiarbetstiden inom branschen, på grund av inkomster eller för att din arbetstid inte kan övervakas.
 • te-byrån har fastställt till den arbetssökande en tid utan ersättning (dvs. karens) eller skyldighet att vara i arbete.