Siirry sisältöön

Sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan

Sosiaalietuus voi etuudesta riippuen estää päivärahan saamisen tai se voidaan vähentää kokonaisuudessaan päivärahasta. Osa sosiaalietuuksista ei vaikuta lainkaan päivärahaan. Ilmoita hakemuksessasi, jos saat jotain sosiaalietuutta.

Ansiopäivärahan estävät etuudet

 • työttömyyseläke
 • Suomesta myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke
 • työuraeläke
 • täysi vanhuuseläke
 • varhennettu vanhuuseläke
 • yksilöllinen varhaiseläke
 • takuueläke eläkkeen täydennyksenä
 • eläketuki
 • raskausraha, erityisraskausraha ja vanhempainraha
 • erityishoito- ja erityisäitiysraha
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
 • tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha
 • liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • kuntoutusraha ja sitä vastaava ansionmenetyskorvaus
 • luopumistuki
 • sukupolvenvaihdoseläke

Ansiopäivärahasta vähennettävät etuudet:

 • osatyökyvyttömyyseläke
 • toisesta valtiosta maksettava työkyvyttömyysetuus
 • osa-aikaeläke
 • vanhuuseläke (ei täysi)
 • vanhuuseläke, jota ei ole myönnetty täysien palvelusvuosien perusteella
 • työnantajan järjestämä lisäeläke
 • lasten kotihoidon tuki (myös puolison saama kotihoidon tuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi poissa työmarkkinoilta)
 • joustava hoitoraha
 • osittainen hoitoraha
 • opintotuki
 • luopumiseläke
 • luopumiskorvaus
 • liikennevakuutuslain mukainen työkyvyttömyyseläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • sotilasvammalain mukainen päiväraha, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • sotilastapaturmalain nojalla maksettava korvaus
 • tapaturmavakuutuslain mukaisen elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • tapaturmaeläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • takuueläke, jos se on myönnetty jonkin edellä mainitun etuuden täydennykseksi
 • rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke)

Eivät vaikuta päivärahan suuruuteen

 • asumistuki
 • lapsilisä
 • puolisolle maksettava joustava hoitoraha
 • kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • kunnan järjestämä kotihoidon tuen kuntalisä
 • perhe-eläkkeet mm. leskeneläke
 • kunnan maksama omaishoidon tuki
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • vammaistuki
 • toimeentulotuki
 • sotilasavustus
 • tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset
 • liikennevakuutuslain mukaiset erityiset kustannuksen korvaukset
 • henkilön itselleen ottama vapaaehtoinen eläke
 • tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha
 • ylimääräiset sotaeläkkeet