Siirry sisältöön

Lomautus

Lomautuksella tarkoitetaan työnantajan yksipuolisesti suorittamaa työajan lyhentämistä tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Työsuhde pysyy kuitenkin muilta osin normaalisti voimassa. Lomautuksen ajalta olet oikeutettu hakemaan ansiopäivärahaa, jos muut päivärahan maksamisen edellytykset täyttyvät. Lomautusajalta tulee aina olla lomautusilmoitus. Työnantajan on tullut antaa lomautusilmoitus viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua.

Lomautus kestää vähintään yhden kalenteriviikon (ma-su). Tällöin ansiopäiväraha maksetaan täytenä. Jos sinulle maksetaan lomautuksen ajalta muita tuloja, esimerkiksi sosiaalietuuksia, yritystuloa tai tuloa osa-aikaisesta tai keikkatyöstä, maksetaan sinulle soviteltua päivärahaa. Tällöin tulot vaikuttavat ansiopäivärahaasi. Palkallisilta arkipyhäpäiviltä ei makseta ansiopäivärahaa.

Työnantaja vähentää kokoaikatyössä olevan työntekijän viikoittaista työaikaa. Sinut on siis lomautettu vähintään yhdeksi kokonaiseksi päiväksi kalenteriviikon aikana, mutta yhtäjaksoinen lomautus kestää alle kalenteriviikon. Lomautuspäiviltä maksetaan täyttä ansiopäivärahaa. 

Jos työaika kalenteriviikossa ylittää 80 % kokoaikatyön työajasta, ei kyseiseltä viikolta makseta päivärahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos olet lomautettu yhden päivän kalenteriviikossa ja teet neljä täyttä työpäivää, maksetaan lomautuspäivältä täyttä ansiopäivärahaa. Jos taas olet lomautettu yhden työpäivän ja teet samalla kalenteriviikolla viisi työpäivää, työaikaraja ylittyy, eikä päivärahaa voida maksaa kyseiseltä viikolta. Jos sinulla on lomautuksen aikana muuta tuloa esimerkiksi yritystoiminnasta, maksetaan päiväraha soviteltuna.

Työnantaja lyhentää päivittäistä työaikaa. Tällöin maksetaan soviteltua päivärahaa, eli kaikki työtulot vaikuttavat päivärahan määrään. Lyhennetylle työpäivälle lomautettujen työaikaa tarkastellaan hakujakson mukaan (neljä viikkoa tai kalenterikuukausi). Lyhennetylle työpäivälle lomautetuille maksetaan soviteltua päivärahaa.

Lyhennetty työpäivä ennen 1.1.2023:

Työnantaja lyhentää päivittäistä työaikaa. Tällöin maksetaan soviteltua päivärahaa, eli kaikki työtulot vaikuttavat päivärahan määrään. Lomautuksissa työaikaa tarkastellaan aina kalenteriviikkokohtaisesti, eli työaika lasketaan sille viikolle mihin palkanmaksupäivä osuu. Jos työaika kalenteriviikossa ylittää 80 % kokoaikatyön työajasta, ei kyseiseltä viikolta makseta päivärahaa. Huom, laki on muuttunut 1.1.2023. 

Osa-aikatyön osalta maksetaan aina soviteltua päivärahaa, vaikka sinut olisi lomautettu lyhennetylle työviikolle tai -työpäivälle.

Soviteltu päiväraha

Työnantaja voi osa-aikaistaa kokoaikatyön työsuhteen vain, jos kokoaikatyön työsopimus irtisanotaan. Työnantajan tulee myös noudattaa normaaleja irtisanomisaikoja.

Osa-aikatyöstä tulee tehdä uusi työsopimus. Päivärahaoikeus voi syntyä vain, jos osa-aikaistaminen on tehty työnantajan yksipuolisella päätöksellä.

Työnantaja ja työntekijä voivat myös yhdessä sopia osa-aikaistamisesta, mutta tällöin ei synny oikeutta työttömyyspäivärahaan. Kyseinen tilanne voi syntyä esimerkiksi, kun työaikaa lyhennetään sairauden vuoksi yhteisellä sopimuksella.

Työttömyysetuuteen ei ole oikeutta, jos työaikasi lyhentäminen on tapahtunut omasta aloitteestasi tai omasta pyynnöstäsi. Yleisimmin tällainen tilanne syntyy, kun työaikaa lyhennetään terveydellisistä syistä. Työttömyysturvalain mukaan näissä tilanteissa ansiopäivärahaan ei ole oikeutta.

Esimerkiksi:

Teet osa-aikatyötä 80 % työajalla ja saat soviteltua päivärahaa työttömyyskassasta. Terveydellisistä syistä johtuen olet sopinut työnantajasi kanssa tekeväsi vain 60 %:sta työaikaa seuraavien neljän kuukauden ajan. Koska työajan lyhentäminen on ollut sinun pyyntösi, eikä työnantajan yksipuolinen päätös, ei sinulla ole oikeutta päivärahaan 60 %:n osa-aikatyön ajalla.

Oikeus ansiopäivärahaan voi olla myös niin sanotussa lomautukseen rinnastettavassa tilanteessa, esimerkiksi oppilaitosten loma-ajoilla. Työsopimuksessa täytyy olla sovittu palkattomista loma-ajoista, palkanmaksun keskeytyksistä tai siitä, että työnantajalla ei ole tarjota työtä kyseiselle ajalle. Päivärahaan ei ole oikeutta, jos työsopimuksessa tästä ei ole sovittu. 

Huomioi, että pelkkä maininta ”työpäiviä ovat koulun työpäivät” ei oikeuta päivärahaan koulujen loma-ajoilta, vaan tarvitsemme kassalle työsopimuksen liitteen.

Jos työsopimuksessa ei ole sovittu lomautukseen rinnasteisesta ajasta, tulee kassalle lähettää työsopimuksen liite, jossa lomautukseen rinnasteisesta ajasta on sovittu.  Työsopimuksen liite astuu voimaan liitteen allekirjoituspäivästä lukien, eikä jälkikäteen allekirjoitettua liitettä huomioida hakemuksen käsittelyssä. Lomautukseen rinnastettavissa tilanteissa päivärahaa maksetaan samoilla säännöillä kuin lomautusten osalta.

Päivärahan hakeminen lomautuksen ajalta

  1. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Et voi laittaa työnhakua voimaan takautuvasti.
  2. Lomautustilanteissa päivärahaa haetaan täysiltä kalenteriviikoilta. Lähetä ensimmäinen hakemus Nettikassan kautta täydeltä kahdelta kalenteriviikolta (ma-su).
  3. Lähetä kassalle hakemuksen yhteydessä myös tarvittavat liitteet.
  4. Nettikassasta näet, kun hakemus on saapunut kassalle. Näet myös, kun hakemus on otettu käsittelyyn.  Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, voi seurata käsittelytilannetta etusivulta. Kun hakemus on otettu käsittelyyn käsittelijä pyytää mahdolliset puuttuvat liitteet.
  5. Lähetä seuraava hakemus neljältä täydeltä kalenteriviikolta (ma-su).

Huomioi, että hakemuksen tulee olla kassalla viimeistään kolmen kuukauden sisällä ensimmäisestä haettavasta päivästä.