Siirry sisältöön

KASSAN SÄÄNNÖT

I LUKU, KASSAN TOIMIALA

1 § KASSAN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA TARKOITUS

Kassan nimi on Super työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi.

Kassan toiminta-alueena on koko maa. Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa ja julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetun ansioturvan sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Kassan toiminta perustuu työttömyyskassalakiin ja sitä täydentäviin säädöksiin.

II LUKU, JÄSENYYS

2 § JÄSENYYDEN EHDOT

 Kassan jäseneksi pääsee jokainen Suomessa asuva työ- tai virkasuhteessa oleva palkkatyöstä toimeentulonsa saava sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevä ammatillisen koulutuksen saanut sekä alalle opiskeleva henkilö, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Lisäksi jäseneksi pääsee työ- tai virkasuhteessa oleva palkkatyöstä toimeentulonsa saava kirkon, muun uskonnollisen organisaation taikka alan palveluja tuottavien yhteisöjen palveluksessa oleva henkilö, kirkolliselle toimialalle kouluttautunut henkilö sekä alalle opiskeleva, palkkatyössä oleva henkilö.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on toimitettava kassan hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle henkilölle. Jäseneksi ottamisesta säädetään sääntöjen 16 ja 17 §:ssä. Lisäksi kassan jäseneksi ottamisesta voi tehdä päätöksen kassan jäsenasioita hoitava henkilö. Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

3 § KASSASTA EROAMINEN

 Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti kassan hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle henkilölle tai kassan jäsenasioita hoitavalle henkilölle. 

Työttömyyskassan jäsenyys päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

 4 § HUOMAUTUS, VAROITUS JA KASSASTA EROTTAMINEN

 Työttömyyskassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen, varoituksen tai erottaa jäsenyydestään sen

joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;

joka on vilpillisesti ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan, koulutustuen tai muun kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan tai

joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja kuuden (6) kuukauden kuluessa sen ajanjakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu, hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien jäsenmaksut ovat maksamatta. 

Kassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka on pysyvästi siirtynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin. 

Pysyvästi pois kassan toiminnan piiristä siirtymiseksi katsotaan myös yli 18 kk:n ajan kestävä työttömyysturvalain 1 a §:n tarkoittama yritystoiminnan harjoittaminen. 

Tässä pykälässä mainituissa tilanteissa päätöksen voi tehdä hallituksen sijaan kassan johtaja.

5 § UUDELLEEN JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassalaissa ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla. 

Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

6 § JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromäärä kuukaudessa. 

Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämällä tavalla viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua sen ajanjakson alusta, johon jäsenmaksu kohdistuu. 

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan jäsenmaksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

7 § JÄSENMAKSUVAPAUTUS

Kassan jäsenmaksusta ei voi saada vapautusta.

III LUKU, TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAA, KOULUTUSTUKEA JA MUUTA ETUUTTA KOSKEVAT EHDOT

8 § ETUUDET

Kassa myöntää ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa ja julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettua koulutustuen ansiotukea ja siihen liittyviä muita opintososiaalisia etuuksia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Lisäksi kassa myöntää kassan maksettavaksi säädettyjä muita etuuksia niihin oikeutetuille kassan jäsenille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9 § ETUUKSIEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN

Työttömyyspäivärahaa, koulutustukea ja muuta kassan maksamaa etuutta on haettava kassalta kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi. Etuuden myöntämisestä tai epäämisestä kassa antaa kirjallisen päätöksen. 

Kassan maksamat etuudet myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

IV LUKU, KASSAN HALLINTO

10 § HALLINTOELIMET

Kassan hallintoelimet ovat kassan kokous ja hallitus. Hallitus voi nimetä toimikaudekseen työvaliokunnan, johon voi kuulua hallituksesta nimettyjen jäsenten lisäksi kassan johtaja ja muita kassan toimihenkilöitä.

11 § KASSAN KOKOUS

Kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan jäsenten kokous. Kokouksen ajan ja paikan määrää kassan hallitus. 

Kullakin kokousedustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

 12 § KASSAN VARSINAINEN KOKOUS

Työttömyyskassan varsinainen kokous pidetään joka vuosi kesäkuun loppuun mennessä. 

Varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. esitettävä edelliseltä toimikaudelta hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;
 2. vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös;
 3. päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilinpito antavat aihetta;
 4. päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä;
 5. päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille;
 6. määrättävä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten ja tilintarkastajien palkkioissa noudatettavat perusteet;
 7. päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä ja toimitettava joka neljäs vuosi hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali;
 8. kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varajäsenineen nelivuotiskaudeksi;
 9. toimitettava tilintarkastajien vaali. Tilintarkastajien on oltava tilintarkastuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö taikka mainitun lain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu HTM-tilintarkastaja tai HTM-yhteisö. Jos tilintarkastajaksi on valittu edellä mainittu yhteisö, ei tilintarkastajien varamiehiä tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi jatkuu, kunnes uusi vaali on toimitettu.
 10. määrättävä jäsenmaksun perusteet;
 11. päätettävä sijoitustoiminnan periaatteet;
 12. määrättävä kassan toiminta-alueen jako asiamiespiireihin,
 13. käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäväksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäväksi.

13 § KASSAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 Työttömyyskassan ylimääräinen kokous on pidettävä:

 1. kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi;
 2. kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat tai
 3. kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Jos kassan jäsenten lukumäärä on vähentynyt alle 8000, on kassan ylimääräinen kokous viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä. 

Jos hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu. 

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäväksi.

14 § KASSAN HALLITUS

Kassan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään 16 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, joiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä. 

Kassan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kassan varsinaisessa kokouksessa neljäksi vuodeksi kerrallaan. 

Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.

Hallitus voi valita työvaliokunnan, johon kuuluu enintään 5 jäsentä. Hallitus päättää työvaliokunnan tehtävistä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

15 § HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

Tehtäessä päätöstä varojen sijoittamisesta vaaditaan hallituksessa kahden kolmasosan määräenemmistö. 

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkastettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

16 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

 1. valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti;
 2. ottaa ja erottaa kassan jäsenet ottaen huomioon, mitä 2 §: ssä ja 17 §:ssä todetaan jäsenhakemuksen vastaanottamisesta, jäseneksi hyväksymisestä ja 4 §:ssä jäsenyydestä erottamisesta;
 3. päättää kassan varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvallisesti kassan kokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti sekä päättää 21 §: n mukaisten lainojen ottamisesta;
 4. määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista;
 5. ottaa ja erottaa kassan johtaja, määrätä hänen palkkansa ja tehtävänsä ja tarvittaessa valita kassanjohtajan sijainen;
 6. valvoa jäsenrekisterin pitämistä;
 7. huolehdittava, että työttömyyskassalla on sen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät.
 8. kutsua koolle kassan kokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat;
 9. antaa kassan kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastaja tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi;
 10. laatia tilinpäätös sisältäen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen ja toimintakertomuksen sekä antaa ne tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kassan kokousta, jossa kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta on käsiteltävä. Hallituksen on toimintakertomuksessaan tehtävä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi;
 11. laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 12. toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain rahoitusosuuksia koskeva hakemus;
 13. tehdä vuosittain esitys Finanssivalonnalle kassan jäsenmaksun suuruudesta;
 14. antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen;
 15. edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona;
 16. työttömyyskassan varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti siten, että työttömyyskassan maksuvalmius on turvattu. Sijoitussuunnitelman tulee olla työttömyyskassan sijoitustoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä.
 17. päättää kaikista muista kassaa koskevista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty sekä
 18. valita työvaliokunta toimintakaudekseen ja määrätä sen tehtävät.

17 § KASSAN JOHTAJAN TEHTÄVÄT

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassan johtaja. Kassan johtajan tehtävänä on:

 1. valvoa etuuksien maksamista; 
 2. valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön hallituksen päätökset; 
 3. vastata kassan tuloksellisesta toiminnasta; 
 4. laatia hallitukselle kassan toiminnasta raportteja; 
 5. huolehtia kassan sisäisen tarkkailun ja valvonnan toteuttamisesta; 
 6. laatia kultakin tilikaudelta tilinpäätös ja toimintakertomus sekä esittää ne hallitukselle käsiteltäväksi niin, että ne voidaan esittää tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään maaliskuun loppuun mennessä; 
 7. tehtävä tarvittaessa hallituksen sijasta päätös jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta 4 §: ssä tarkoitetuissa tilanteissa; 
 8. ottaa ja erottaa kassan muut toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja työsuhteensa ehdoista ellei hallitus ole nimennyt työvaliokuntaa ja määrännyt tehtävää sille;
 9. toimittaa muut toimialaan kuuluvat tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa.

18 § KASSAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituksen siihen valtuuttama henkilö. 

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan ja kassanjohtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä. 

Kun työttömyyspäivärahapäätös annetaan tietojen käsittelyä käyttäen voidaan allekirjoitus merkitä koneellisesti.

19 § KASSAN ASIAMIESPIIRIT

 Kassan hallitus voi jakaa kassan toiminta-alueen asiamiespiireihin kassan kokouksen määräämien perusteiden mukaan ja nimetä tarvittaessa asiamiespiirikohtaiset asiamiehet. 

Asiamiesten tehtävänä on jäsenhakemusten vastaanottaminen ja jäsenten avustaminen työttömyysturvaa koskevissa asioissa.

20 § KOKOUSKUTSUT JA TIEDONANNOT JÄSENILLE

Kokouskutsut sekä muut kassaa koskevat jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan yhdessä tai useammassa jäsenten keskuuteen leviävässä lehdessä tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi vähintään kaksi viikkoa ennen asianomaista määräpäivää. 

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus lausuntoineen pidetään viikon ajan kassan aukioloaikana ennen kassan varsinaista kokousta kassan jäsenten nähtävänä kassan toimistossa.

21 § LAINOJEN OTTAMINEN

 Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan työttömyyspäivärahojen suorittamista varten, milloin sitä varten ei ole varoja käytettävänä.

22 § TILINPÄÄTÖS

Työttömyyskassan tilikautena on kalenterivuosi.

Hallituksen on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. 

Tilinpäätösasiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kassan kokousta. 

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistaminen on päätettävä.

23 § RAHASTOT

 Työttömyyskassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

 24 § VAJAUKSEN TÄYTTÄMINEN

 Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia. 

Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain 21 §:ssä ja 22 §:ssä mainitulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

V LUKU, ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

25 § KASSAN VALVONTA

 Kassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

26 § KASSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 Jos työttömyysturvalakia tai -asetusta tai työttömyyskassalakia tai -asetusta muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset. 

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa, taikka kassan purkamiseen muussa kuin 13 § 2 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

 27 § VAROJEN LUOVUTUS KASSAN PURKAUTUESSA

 Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin ne varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toisen asteen tutkinnon suorittaneiden järjestäytyneelle yhdistykselle rahastoitavaksi jäsenten koulutuksellisen ja sivistyksellisen tason kohottamiseen. Varat voidaan luovuttaa purkautumispäätöksen tehneen kassan kokouksen määräysten mukaisesti myös muulle kassan toimintaa lähellä olevalle järjestölle käytettäväksi kassan entisen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden koulutuksellisen ja sivistyksellisen tason kohottamiseen.