Siirry sisältöön

Rekisterin tietosisältö

Tällä sivulla on kuvattu mitä tietoja Super työttömyyskassalla on Super työttömyyskassan jäsentieto-, maksutieto-, takaisinperintä- ja valitusrekisterissä.

Tietosisältö on ryhmitelty osarekistereittäin:

Jäsenrekisterin tietosisältö

Jäsentietorekisteriin on tallennettu tietoja työttömyyskassan jäsenistä ja jäsenyystiedoista, sekä yhteydenotoista jäsenyysasioissa. Tietojen säilytystä ohjaa Super työttömyyskassan arkistonmuodostussuunnitelma.

Jäsentietorekisterin tietoja ovat:

Jäsentietorekisterin perustiedot

 • henkilötunnus
 • nimi (sukunimi, etunimet, kutsumanimi, edellinen nimi)
 • osoite, väliaikainen osoite
 • puhelinnumerot
 • sähköpostiosoite
 • äidinkieli [FI/SV]

Jäsentietorekisterin jäsenyystiedot

 • työttömyyskassan jäsenyyden hakupäivä
 • työttömyyskassaan liittymispäivä
 • työttömyyskassan eropäivä
 • jäsenliitto [SuPer/Kirkon alat ry/Kassan suorajäsen], liittymis- ja eropäivä
 • edellisen (tai edellisten) työttömyyskassan jäsenyysaika ja erosyy
 • jäsenmaksutiedot (aika, summa) ja jäsenmaksuvapautustiedot (aika, syykoodi)

Jäsentietorekisterin yhteydenottotiedot

 • Yhteydenotto [yhteydenottajan antamat tunnistetiedot, tunnistetieto ketä asia koskee (tunnistetieto voi olla jokin jäsentietorekisterin perustiedoista), ajankohta, yhteydenoton sisältö ja vastaus]

Jäsentietorekisterin tietojen säilytys

Tietojen säilytystä ohjaa Super työttömyyskassan arkistonmuodostussäännön kohta: Jäsentietorekisteri tietojen säilytys. Arkistonmuodostusuunnitelman on hyväksynyt työttömyyskassojen toimintaa ohjaava Finanssivalvonta

Maksutietorekisterin tietosisältö

Maksutietorekisteriin on rekisteröity tietoja jäsenistä, jotka ovat hakeneet tai ilmoittaneet Työ- ja elinkeinotoimistoon hakevansa ansiopäivärahaa, liikkuvuusavustusta tai vuorottelukorvausta, tai kysyneet näistä etuuksista. Maksutietorekisterin tietojen säilytystä ohjaa Super työttömyyskassan arkistonmuodostussuunnitelma

Maksutietorekisterin tietoryhmiä ovat jäsenen Jäsentietorekisterin tiedot ja:

Maksutietorekisterin työvoimapoliittiset lausunnot

 • työ- ja elinkeinotoimisto (josta lausunto/lausunnot tulleet)
 • ammatti (työ- ja elinkeinotoimiston lausunnosta)
 • työvoimapoliittisen lausunnon sisältö, lausuntokoodit ja lisätiedot
 • lausunnon anto-, alku- ja päättymispäivä

Maksurekisterin maksu- ja päätöstiedot

 • maksetut ajat maksuunpanopäivittäin ja tukilajeittain (brutto, vero, jäsenmaksu, perinnät, netto)
 • maksetun/käsitellyn ajanjakson työttömyyslaji (=tukilaji)
 • tilinumero, jolle työttömyyskassa maksaa henkilön etuuksia
 • annetut myönteiset ja kielteiset päätökset (aika ja päätöksen sisältö)
 • enimmäismaksuajan laskurien tiedot (alkupäivämäärä, päivien lukumäärä)

Maksutietorekisterin perintätiedot

 • perintätiedot (maksun saaja, alku- ja loppupäivämäärä, perittävä määrä, peritty määrä)

Maksutietorekisterin lapsitiedot

 • lasten syntymäajat (joista mahdollista saada lapsikorotusta) sekä mahdollinen lapsen kuolinpäivä
 • puolison samassa taloudessa asuvien lasten syntymäajat (joista mahdollista saada lapsikorotusta)

Maksutietorekisterin työssäoloehtotiedot

 • työssäolotiedot (työssäoloseurantaa varten): aika, palkka, työssäoloehtoviikkojen lukumäärä, palkanmääritys
 • päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka ja päiväpalkka, päivärahan suuruus
 • työttömyyden aikaiset tulot (etuuslaji, aika ja summa) koulutustuessa maakoodi, jos henkilö opiskelee ulkomailla
 • työsuhteet (kesto, päättymispäivä, irtisanomisen syy, y-tunnus)

Maksutietorekisterin verotiedot

 • verotiedot (verokortin voimassaoloaika, vuosituloraja sekä -kertymä, verotapa, verokunta, veroprosentti/-prosentit)

Maksutietorekisterin rahoitusosuus- ja kertymätiedot

 • maksettujen etuuksien rahoitusosuudet (valtio, työttömyysvakuutusrahasto, työttömyyskassa)
 • vuosikumulatiedot: tukilajeittain maksetut summat vuositasolla osiin eriteltynä (ansio-osa, perusosa, lapsikorotukset, mahdolliset ylläpitokorvaukset, jäsenmaksut, ennakonpidätykset, mahdolliset perinnät, maksettu netto), maksetut päivät, täydet päivät, omavastuupäivien lukumäärä

Maksutietorekisterin yhteydenottotiedot

 • yhteydenotto [yhteydenottaja, ketä asia koskee, ajankohta, yhteydenoton sisältö ja vastaus]

Maksutietorekisterin Kela-tiedot

 • tiedot Kelan maksamista etuuksista kertymineen

Maksutietorekisterin lisätiedot

 • Käsittelyyn liittyvät lisätiedot
 • Viestintään liittyvät valinnat

Maksutietorekisterin tietojen säilytys

Tietojen säilytystä ohjaa Super työttömyyskassan arkistonmuodostussäännön kohta: Maksutietorekisteri tietojen säilytys. Arkistonmuodostusuunnitelman on hyväksynyt työttömyyskassojen toimintaa ohjaava Finanssivalvonta.

Takaisinperintärekisterin tietosisältö

Takaisinperintärekisteriin on rekisteröity tiedot etuudensaajista, joille on maksettu liikaa etuutta, ja etuus peritään kokonaan tai osaksi takaisin taikka takaisinperinnästä luovutaan kokonaan tai osittain – tai joille maksetaan lisäysmaksua. Takaisinperintärekisterin tietoryhmiä ovat jäsenen jäsentietorekisteritiedot, maksutietorekisteritiedot, tapaustiedot, maksurivit, rekisterikorjaukset ja suoritukset. Takaisinperintärekisterin tietojen säilytystä ohjaa Super työttömyyskassan arkistonmuodostussääntö.

Takakaisinperintärekisterin tietoja ovat:

 • korjauksen syy
 • onko kyse väärinkäytöksestä
 • minkä tukilajin korjauksesta on kyse
 • korjattava aika
 • summa
 • perinnän lyhennystapa
 • saadut lyhennykset (summa, päivämäärä)
 • korjauspäätöksen päivämäärä ja sisältö
 • perinnän vaiheet
 • maksuerät (maksusuunnitelma)
 • tehdyt tilastokorjaukset
 • perinnän päättymispäivä
 • yhteydenotot

Takaisinperintärekisterin tietojen säilytys

Tietojen säilytystä ohjaa Super työttömyyskassan arkistonmuodostussäännön kohta: Takaisinperintärekisterin tietojen säilytys. Arkistonmuodostusuunnitelman on hyväksynyt työttömyyskassojen toimintaa ohjaava Finanssivalvonta.

Valitusrekisterin tietosisältö

Valitusrekisteriin on rekisteröity tiedot etuuden hakijoista, jotka ovat valittaneet Super työttömyyskassan antamasta päätöksestä. Valitusrekisterin tietoryhmiä ovat jäsenen jäsentietorekisterin tiedot. Valitusrekisterin tietojen säilytystä ohjaa Super työttömyyskassan arkistonmuodostussääntö.

Valitusrekisterin tietoja ovat:

 • jäsenen tekemät valitukset kassan antamista päätöksistä
 • päätösnumero (päätös, josta valitettu)
 • päätöksen anto- ja postituspäivä (päätös, josta valitettu)
 • valituksen saapumispäivä
 • valituksen syy
 • valituksen käsittelyn eri vaiheet kassassa ja valituselimissä (sosiaaliturva-asioiden  muutoksenhakulautakunta, vakuutusoikeus)
 • valituksesta annettujen päätösten päivämäärät ja ratkaisu/ratkaisut
 • yhteydenotot

Valitusrekisterin tietojen säilytys

Tietojen säilytystä ohjaa Super työttömyyskassan arkistonmuodostussäännön kohta: Valitusrekisterin tietojen säilytys. Arkistonmuodostusuunnitelman on hyväksynyt työttömyyskassojen toimintaa ohjaava Finanssivalvonta.