Siirry sisältöön

Lakimuutokset 2024 

Työttömyysturvaan on tulossa isoja leikkauksia ja ne tulevat vaikuttamaan jokaiseen, joka saa työttömyyspäivärahaa.

Hallitusohjelman mukaan lakiuudistukset ja leikkaukset tulevat voimaan vuonna 2024. Hallitusohjelmassa sovitut uudistukset ja leikkaukset eivät ole siis vielä voimassa. Niihin voi tulla muutoksia ja osa ei välttämättä toteudu.

Tälle sivulle on kerätty tiedot hallitusohjelman mukaisista muutoksista. Päivitämme sivua, kun saamme lisää tietoa muutosten voimaantulosta ja tarkemmasta sisällöstä.

Lakimuutokset ovat koottu tälle sivulle voimaantulojärjestyksessä. 

 

Muutokset, jotka alkavat tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuttaa 1.1.2024.

Omavastuuaika pidennetään seitsemään arkipäivään. Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden tai lomautuksen alussa asetettavaa jaksoa, jonka ajalle ei makseta ansiopäivärahaa.

Nykyään omavastuuaika on viisi työtöntä arkipäivää eli viikko. Jatkossa omavastuuaika olisi noin 1,5 viikkoa. Muutos tulee vaikuttamaan lähes kaikkiin ansiopäivärahan saajiin.

Lomakorvauksia aletaan jaksottamaan. Tämä tulee tarkoittamaan, että jos henkilöllä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu korvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella. Omavastuuaika alkaa mahdollisen lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen.

Nykyisin lomakorvaus ei vaikuta ansiopäivärahaoikeuden alkamiseen. Säädös oli kuitenkin työttömyysturvalaissa vuoteen 2012 asti.

Lomakorvauksen jaksotus tulee vaikuttamaan varsinkin heihin, jotka ovat työttöminä lyhyitä aikoja. 

Esimerkki: 

Jäät työttömäksi ajalle 1.6.2024-31.7.2024 ja sinulle maksetaan lomakorvauksia viimeisessä palkassa noin yhdeltä kuukaudelta. Lomakorvaus jaksotetaan ja et saa päivärahaa ajalta 1.6.2024-30.6.2023. Tämän jälkeen sinulta otetaan seitsemän päivän omavastuuaika ajalta 1.7-7.7.2024. Päivärahaa maksetaan sinulle ajalta 8.7.2024-31.7.2024. 

Nykylain mukaan sinulle olisi maksettu päivärahaa heti omavastuuajan jälkeen kesäkuussa. 

Tämä tarkoittaa, että etuudet eivät joitain poikkeuksia lukuun ottamatta nouse kuluttajahintojen nousun myötä. Kansaneläkeindeksin jäädyttäminen vaikuttaa ansiosidonnaisen tasoon kaikkien saajien kohdalla.

Muutokset, jotka alkavat tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuttaa 1.4.2024.

Lapsikorotuksia ei enää makseta ansiopäivärahassa. Nykyään ansiopäivärahassa on maksettu lapsikorotuksia enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta lapsesta. Lapsikorotukset ovat olleet keskimäärin noin 150–285 euroa kuukaudessa. Super työttömyyskassa noin puolet päivärahan saajista on saanut lapsikorotuksia. 

Lapsikorotuksista tullaan luopumaan 1.4.2024 alkaen. 

300 € työtulon suojaosa poistetaan. Nykyisin työttömyysturvan saaja voi ansaita 300 euroa ilman, että palkka tai yritystulo vaikuttaa päivärahaan. 

300 euron suojaosan ylittävältä osalta palkka vähentää työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden. Muutos siis leikkaa etuutta enintään 150 euroa kuukaudessa. 

Viime vuonna noin puolet Super työttömyyskassan päivärahan saajista sai soviteltua päivärahaa. 

Muutokset, jotka alkavat tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuttaa 1.8.2024.

Vuorotteluvapaajärjestelmä lopetetaan eikä enää ole mahdollista saada vuorottelukorvausta.  Vuorotteluvapaalle jäävien osuus on vähentynyt jo usean vuoden ajalla. Vuonna 2022 Super työttömyyskassa maksoi vuorottelukorvausta 160 henkilölle. 

Muutokset, jotka alkavat tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuttaa 1.9.2024.

Työttömyysturvan työskentelyedellytys euroistetaan eli muutetaan tuloperusteiseksi. Tämä tarkoittaa, että päivärahaoikeus ei riippuisi työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä. Riittävää työttömyyttä edeltävä työskentelyä arvioitaisiin ainoastaan palkan perusteella.

Tällä hetkellä ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on työskennellyt 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden ajan. Jatkossa edellytettäisiin, että henkilö on ansainnut kuukaudessa tietyn minimipalkan verran. Hallituksen esityksen luonnoksessa minimipalkka oli noin 930 euroa.

Uskotaan, että euroistaminen helpottaa ansiopäivärahalle pääsyä, mutta voi pienentää ansiopäivärahaa, koska koko kuukauden palkka otetaan huomioon työssäoloehtoon.

Vaikka euroistaminen koskee kaikkia ansiopäivärahan saajia, mutta käytännössä muutos vaikuttaa pääasiassa niihin henkilöihin, joiden työtunnit ja palkka jäävät lähelle laissa määriteltyjä vähimmäisrajoja.

Ansiosidonnaisen työskentelyedellytyksen pituus kaksinkertaistuu. Nykyään ansiosidonnaista päivärahaa voi saada noin puolen vuoden työskentelyn jälkeen. Jatkossa vaaditaan vuoden työskentely ennen kuin päivärahaa voi saada. Työssäoloehto voi siis täyttyä vasta 12 kuukauden työskentelyn jälkeen.

Muutos vaikuttaa varsinkin nuoriin, joiden työura on vasta alkanut ja niihin, joiden työura on ollut katkonainen.

Jäsenyysehto pysyy ennallaan, eli työttömyyskassan jäsenenä on tullut olla vähintään kuusi kuukautta. Eli jatkossa voi tulla tilanteita, että kassan jäsenyysehto on täyttynyt, mutta työssäoloehto ei ole vielä täyttynyt. 

 

Ansiosidonnainen työttömyysturva porrastetaan. Tämä tarkoittaa, että työttömyysturva laskee:

  • 80 % tasolle alkuperäisestä kahdeksan työttömyysviikon jälkeen (noin kaksi kuukautta) ja
  • 75 % tasolle alkuperäisestä 34 työttömyysviikon jälkeen (noin kahdeksan kuukautta).

Nykyisin työttömyysturvassa ei ole porrastusta ja taso on samansuuruinen koko ansiosidonnaisen enimmäiskeston ajan.

Super työttömyyskassassa vuonna 2022 työttömyyden keskimääräinen kesto oli 98 päivää eli noin 4,5 kuukautta. 

 Porrastuksen vaikutus vuoden 2023 tasolla

 
Työttömyyttä edeltävä palkka Täysi ansiopäiväraha 80 %:n porrastuksen vaikutus
1500 € 1085 €  – 217 € eli 868 €
2000 € 1300 €  – 260 € eli 1040 €
2500 € 1516 €  – 303 € eli 1213 €
Työttömyyttä edeltävä palkka Täysi ansiopäiväraha 75 %:n porrastuksen vaikutus
1500 € 1085 €  – 271 € eli 814 €
2000 € 1300 € – 325 € eli 975 €
2500 € 1516 €  – 379 € eli 1137 €

Summat ovat bruttomääräisiä. Ansiopäiväraha on verotettavaa tuloa. (Taulukko tyj.fi)

 

Työttömyysturvassa on ollut useita ikään liittyviä poikkeuksia. Ikäsidonnaisista poikkeuksista tullaan luopumaan.

Hallitus ei ole kuitenkaan vielä tiedottanut tarkemmin, koskeeko muutos kaikkia ikäsidonnaisia poikkeuksia. 

Ikä vaikuttaa moneen työttömyysturvan osa-alueeseen:

  • 57 vuotta täyttäneet voivat päästä työllistämisvelvoitteen piiriin, joka takaa heille työpaikan.
  • 58 vuotta täyttäneet voivat tietyissä tilanteissa saada ansiosidonnaista 500 päivältä 400 päivän sijaan.
  • 58 vuotta täyttäneen päivärahan taso on suojattu. Nykyään päivärahan määrä ei voi laskea enää sen jälkeen, kun työssäoloehto täyttyy uudestaan, kun henkilö on täyttänyt 58 vuotta.
  • 60 vuotta täyttäneet voivat täyttää ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä työllistymistä edistävässä palvelussa.

Lisäksi työttömyysturvalaissa säädetään 55 vuotta täyttäneiden muutosturvasta.

Nykyään palkkatuettu työ kerryttää työskentelyedellytystä 75 % osuudella. Jatkossa palkkatuetulla työllä ei voisi enää kerryttää ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehtoa. Joka taas tarkoittaa, että palkkatuetulla työllä ei voi enää päästä ansiopäivärahan saajaksi. 

Palkkatukea koskeva muutos vaikuttaa erityisesti pitkäaikaistyöttömiin.