flytta till innehållet

Lagändringar 2024 

Utkomstskyddet för arbetslösa står inför stora nedskärningar som kommer att påverka alla som får arbetslöshetsdagpenning.

Enligt regeringsprogrammet träder lagreformerna och nedskärningarna i kraft år 2024. Finlands riksdag har godkänt lagförändringarna som träder i kraft 1.1.2024 och 1.4.2024 samt ett par förändringar, som kommer att få effekt i september. Andra lagförändringar har inte ännu godkänts i riksdagen.

På den här sidan har vi samlat information om ändringar enligt regeringsprogrammet. Vi uppdaterar sidan allt efter som vi får mer information om ikraftträdandet och det närmare innehållet i ändringarna.

Lagändringarna finns sammanställda på denna sida i den ordning de träder i kraft. 

 

Förändringar som får effekt 1.1.2024.

Självrisktiden förlängs till sju vardagar. Med självrisktid avses en period som fastställs i början av arbetslösheten eller permitteringen, under vilken inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut.

Självrisktiden är sju dagar om den börjar den 1.1.2024 eller senare.

I dag är självrisktiden fem vardagar utan arbete, dvs. en vecka. I fortsättningen blir självrisktiden cirka 1,5 vecka. Ändringen kommer att påverka nästan alla mottagare av inkomstrelaterad dagpenning.

Semesterersättning periodiseras om den betalas på basis av en heltidsanställning som varade i mer än två veckor. Detta innebär att om personen har semester som inte har tagits ut när anställningsförhållandet upphör, kommer betalningen av semesterersättningen att skjuta upp rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Semesterersättning motsvarande en månadslön skjuter upp starten av rätten till inkomstrelaterad dagpenning med cirka en månad. Självrisktiden börjar efter en eventuell periodisering av semesterersättningen. 

Semesterersättning periodiseras om den betalas på basis av en heltidsanställning som varade i mer än två veckor och upphörde den 1.1.2024 eller senare.

Periodiserade semesterersättningar

 • semesterersättning som baseras på semesterlagen,
 • ersättning för sparad ledighet,
 • semesterersättning som inte har betalats därför att sökanden avstår från sin rätt till semesterersättning och
 • semesterersättning från en arbetstidsbank

OBS! Semesterersättning periodiseras endast när den betalas på basis av en heltidsanställning som varade i mer än två veckor.  

Särskilda situationer vid periodisering av semesterersättningen

 • Arbetsgivaren och den anställda kan skriftligen komma överens om att outnyttjade semesterdagar överförs till följande anställningsförhållande. Arbetsförhållandena behöver inte följa på varandra utan avbrott.
 • Om semesterersättning betalas för heltidsarbete i samband med varje löneutbetalning, periodiseras alla semesterersättningar sammanräknat för hela arbetsperioden när anställningsförhållandet upphör.
 • En arbetsgivare som försatts i konkurs och ett konkursbo är två olika arbetsförhållanden. Semesterersättning periodiseras separat för vartdera av dem.
 • Om semesterersättning har tjänats in för både hel- och deltidsarbete, periodiseras endast den andel som avser heltidsarbeten

Periodiseringstiden pågår parallellt med ett annat avslagsbeslut när det är fråga om

 • karens eller
 • avslag på ersättning för lön under uppsägningstiden, när
  • arbetstagaren har sagt upp sig själv efter 200 permitteringsdagar 
  • arbetsgivaren sagt upp arbetsavtalet utan uppsägningstid ( AAL 6  kap 4§)

 

Exempel: 

Du blir arbetslös för tiden 1.6.2024–31.7.2024 och får semesterersättning för cirka en månad i din sista lön. Semesterersättningen periodiseras och du får inte dagpenning för tiden 1.6.2024–30.6.2024. Därefter tas en sju dagars självrisktid under tiden 1.7–9.9.2024. Dagpenning betalas till dig för tiden 10.7.2024–31.7.2024. 

Detta innebär att förmånerna, med vissa undantag, inte ökar med stigande konsumentpriser. Frysningen av folkpensionsindexet påverkar nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen för alla förmånstagare.

Ändringen påverkar förmånerna från den 1.1.2024.

Förändringar som får effekt 1.4.2024

Barnförhöjningar betalas inte längre i inkomstrelaterad dagpenning. För närvarande har barnförhöjning betalats i inkomstrelaterad dagpenning för högst tre barn under 18 år. Barnförhöjningarna har i genomsnitt varit cirka 130–240 euro per månad. Ungefär hälften av dem som får dagpenning inom Super arbetslöshetskassa har fått barnförhöjningar. 

Barnförhöjningarna kommer att upphöra från och med 1.4.2024. 

Skyddsdelen på 300 euro i förvärvsinkomsterna slopas. För närvarande kan den som får utkomstskydd för arbetslösa tjäna 300 euro utan att lönen eller företagsinkomsten påverkar dagpenningen. 

För den del som överstiger skyddsdelen på 300 euro minskar lönen utkomstskyddet för arbetslösa med 50 cent per euro. Med andra ord minskar ändringen förmånen med högst 150 euro per månad. 

Enligt regeringsproposition ska den skyddade delen inte beaktas vid beräkningen av dagpenningen om ansökningsperioden för dagpenningen börjar den 1 april 2024 eller senare.

I fjol fick ungefär hälften av mottagarna dagpenning i av Super arbetslöshetskassa jämkad dagpenning. 

Gå in på räknaren här, där du kan göra beräkning på dagpenningens storlek för tiden med partiellt arbete efter det att skyddsdelen avskaffats. 

Ändringar som enligt nuvarande uppgift träder i kraft 1.8.2024

Systemet med alterneringsledighet slopas 1.8.2024. Den sista möjliga dagen att inleda en alterneringsledighet är 31.7.2024.

År 2022 betalade Super arbetslöshetskassa alterneringsersättning till 160 personer. 

Ändringar som enligt nuvarande uppgift träder i kraft i september

Arbetsvillkoret för utkomstskydd för arbetslösa euroiseras, dvs. ändras till att beräknas inkomstbaserat. Detta innebär att rätten till dagpenning inte skulle vara beroende av antalet arbetade timmar före arbetslösheten. Ett tillräckligt arbete före arbetslösheten skulle bedömas enbart på basis av lönen.

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste personen för närvarande ha arbetat 18 timmar per vecka i cirka sex månader. I fortsättningen förutsätts det att en person ska tjäna en viss minimilön (930 euro år 2024) per månad. 

Den inkomstbaserade arbetskravet tillämpas på den lön som har tjänats och betalats från och med den 2 september 2024.

 

Längden på arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning längd fördubblas. I nuläget kan man få inkomstrelaterad dagpenning efter cirka sex månaders arbete. I fortsättningen krävs ett års arbete innan få dagpenning erhållas. Med andra ord kan arbetsvillkoret uppfyllas först efter 12 månaders arbete.

Den längre arbetsperioden tillämpas om arbetsperioden kan inkludera arbete enligt den nya euroiserade modellen från och med september 2024 eller senare.

Förändringen påverkar särskilt unga, vars arbetskarriärer precis har börjat, och dem vars arbetskarriär har varit splittrad.

Medlemsvillkoret stiger också till 12 månader. Dvs du kan få inkomstrelaterad dagpenning då du varit medlem i arbetslöshetskassan i 12 månader och uppfyllt arbetsvillkoret på 12 månader.

 

Det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa graderas. Detta innebär att utkomstskyddet för arbetslösa sjunker:

 • till 80 % av det ursprungliga efter de första åtta veckorna av arbetslöshet (cirka två månader) och
 • till 75 % av det ursprungliga efter de första 34 veckorna av arbetslöshet (cirka åtta månader).

För närvarande graderas inte utkomstskyddet för arbetslösa och nivån är densamma under hela maximilängden för utkomstskyddet.

År 2023 var arbetslöshetens längd i genomsnitt 96 dagar, dvs. cirka 4,5 månader i Super-arbetslöshetskassa. 

 Graderingens effekt på 2023 års nivå

 

Lön före arbetslöshet

Full inkomstrelaterad dagpenning  

Effekt av 80% gradering

1500 € 1085 €  – 217 € dvs 868 €
2000 € 1300 €  – 260 € dvs 1040 €
2500 € 1516 €  – 303 € dvs 1213 €

Lön före arbetslöshet

Full inkomstrelaterad dagpenning

Effekt av 75% gradering

1500 € 1085 €  – 271 € dvs 814 €
2000 € 1300 € – 325 € dvs 975 €
2500 € 1516 €  – 379 € dvs 1137 €

Beloppen är bruttobelopp. Inkomstrelaterad dagpenning är skattepliktig inkomst. (Tabell tyj.fi)

 

Det har funnits flera åldersbundna undantag i utkomstskyddet för arbetslösa. De åldersbundna undantagen kommer att slopas. 

Enligt regeringens förslagsutkast skulle bestämmelserna i arbetslöshetslagen som säger att:

 • Personer som fyllt 57 år kan omfattas av en sysselsättningsplikt som garanterar dem en arbetsplats.
 • Dagpenningens nivå är skyddad för den som fyllt 58 år. Skyddet gäller när en person har låg lön och åter blir arbetslös, så att dagpenningens nivå räknas om.
 • Personer som fyllt 60 år kan uppfylla arbetsinkomstvillkoret genom en sysselsättningsfrämjande tjänst. Dagpenningens nivå räknas inte om om arbetsvillkoret har uppfyllts delvis genom tjänsten.

Enligt regeringens förslagsutkast skulle inte skyddet för dagpenningens nivå tillämpas om arbetsvillkoret som krävs för att betala arbetslöshetsdagpenningen skulle inkludera arbete enligt den nya euroiserade modellen från och med september 2024 eller senare.

Sysselsättningsplikten upphör om förpliktelsen börjar den 2.9.2024 eller senare.

I nuläget intjänas arbetsvillkoret med 75 % i lönesubventionerat arbete. I fortsättningen kan man inte längre intjäna arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning inom lönesubventionerat arbete. Detta innebär i sin tur att man genom lönesubventionerat arbete inte längre kan bli mottagare av inkomstrelaterad dagpenning. 

Ändringen som gäller lönesubvention påverkar särskilt långtidsarbetslösa.