Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Muutoksia työttömyysturvaan syyskuussa

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutokset, jotka tulevat voimaan syyskuussa. Työskentelyvaatimus tuplaantuu, ansiosidonnaista päivärahaa aletaan porrastamaan ja ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan. Lisäksi työttömyysturvan työskentelyedellytys euroistetaan. Muutokset koskevat kaikkia, mutta useampi muutos tulee vaikuttamaan päivärahan määrään viiveellä.

Työssäolo- ja jäsenyysehto nousee 12 kuukauteen

Ansiosidonnaisen työskentelyedellytyksen ja kassan jäsenyysedellytyksen pituus kaksinkertaistuu. Nykyisin ansiosidonnaista voi saada 26 kalenteriviikon eli noin 6 kuukauden työskentelyn jälkeen. Jatkossa vaaditaan 12 kuukauden työtä ja kassan jäsenenä on tullut olla myös 12 kuukautta.

Yksi kuukausi työssäoloehtoon kertyy, jos sinulle on maksettu kyseisenä kuukautena palkkaa vähintään 930 euroa ja puolikas työssäoloehtokuukausi syntyy, jos sinulle on maksettu palkkaa kyseisenä kuukautena vähintään 465 euroa.

Huom! Palkanmaksupäivä kertoo sen, mikä kuukausi täyttää työssäoloehtokuukauden.

Euroistaminen

Työttömyysturvan työskentelyedellytys euroistetaan eli muutetaan tuloperusteiseksi syyskuun alussa. Euroistaminen tarkoittaa, että päivärahaoikeus ei riipu työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä. Riittävää työttömyyttä edeltävä työskentelyä arvioidaan ainoastaan palkan perusteella.

Nykyään ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on työskennellyt 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden ajan. Euroistamisen myötä tästä luovutaan. Sen sijaan edellytetään, että henkilö on ansainnut kuukaudessa tietyn minimipalkan verran. Tulevassa laissa minimipalkka on 930 euroa.

Jos palkka on ollut alle 930 euroa, mutta vähintään 465 euroa, työskentelyedellytys kertyy puolikkaan kuukauden verran. Ansiopäivärahaoikeus voi täyttyä esimerkiksi 10 kokonaisesta ja neljästä puolikkaasta kuukaudesta.

Tuloperäistä työssäoloehtoa sovelletaan sellaiseen palkkaan, joka on ansaittu ja maksettu 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Esimerkki 1. Työssäoloehto täyttyy euroistamismallin mukaan

Valo ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja hakee päivärahaa 1.10.2024 alkaen. Hänen työnsä on päättynyt 30.9.2024. Syyskuun palkka 2000 € on maksettu 30.9.2024 ja se täyttää euromääräisen työssäoloehdon rajan.

Valo on 12 kuukauden työssäoloehdon ja euroistamisen eli tuloperäisen työssäoloehdon piirissä. 

Esimerkki 2. Hyväksyttävä syy olla pois työmarkkinoilta

Tuisku ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja hakee päivärahaa 1.2.2025 alkaen. Hän on ollut vanhempainvapaalla ajalla 2.9.2024-31.1.2025. Tuisku on ollut 1.9.2024 mennessä työssä vähintään 26 kalenteriviikkoa kassan jäsenyysaikana.

Tuisku on vanhan lain piirissä, koska Tuisku on ollut vanhempainvapaalla 2.9.2024-31.1.2025, joka on hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta. Tuiskun työssäoloehto on täyttynyt 26 työssäoloehtoviikon mukaan 1.9.2024 mennessä.

Esimerkki 3. Osa-aikatyö ja työssäoloehto ei ole täyttynyt

Valo tekee osa-aikatyötä ja on hakenut kassalta päivärahaa 1.6.2024 alkaen. Valo hakee päivärahaa ajalta 1.9.2024-30.9.2024 normaalin hakujakson mukaan.

Valolle maksetaan normaalisti päivärahaa, koska työssäoloehto ei ole täyttynyt.

Ansiopäivärahan porrastaminen

Ansiosidonnainen työttömyysturva porrastetaan. Tämä tarkoittaa, että työttömyysturva laskee

  • 80 % tasolle alkuperäisestä, kun työttömyysetuutta on maksettu 40 päivältä ja
  • 75 % tasolle alkuperäisestä, kun työttömyysetuutta on maksettu 170 päivältä.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa, joten 40 etuuspäivää tarkoittaa noin kahta kuukautta ja 170 etuuspäivää noin kahdeksaa kuukautta.

Voit arvioida päivärahasi tason porrastuksen jälkeen tällä laskurilla.

 

Ansiopäiväraha porrastetaan, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen. Eli palkkaan, joka on ansaittu ja maksettu 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Porrastus ei käytännössä vaikuta päivärahaan silloin, kun päivärahakausi on alkanut viimeistään 2.9.2024 vaan vasta, kun työssäoloehto täyttyy seuraavan kerran uudestaan.

Esimerkki 1. Ei vielä porrastamisen piirissä

Valo työt loppuvat 1.9.2024 ja hän hakee päivärahaa 2.9.2024. Viimeinen palkka maksetaan maksupäivällä 30.9.2024. Palkka on ansaittu ajalta 1.8.2024-1.9.2024. Valo ei ole porrastamisen piirissä, koska palkka on ansaittu ennen lain voimaan tuloa. Valo on porrastamisen piirissä, kun hän seuraavan kerran täyttää työssäoloehdon eli aikaisintaan 12 kuukauden päästä.

Esimerkki 2. Porrastamisen piirissä

Valon työt loppuvat 15.9.2024 ja hän hakee päivärahaa 16.9.2024. Viimeinen palkka maksetaan 30.9.2024.

Valon on porrastamisen piirissä, koska viimeinen palkka on ansaittu ja maksettu lain voimaan tulon jälkeen eli 2.9.2024 jälkeen.

Esimerkki 3. Osa-aikatyö ja työssäoloehto ei ole täyttynyt

Valo tekee osa-aikatyötä ja on hakenut kassalta päivärahaa 1.6.2024 alkaen. Valo hakee päivärahaa ajalta 1.9.2024-30.9.2024 normaalin hakujakson mukaan.

Valolle maksetaan normaalisti päivärahaa syyskuussa. Valo ole porrastamisen piirissä, koska työssäoloehto ei ole täyttynyt. Valo on porrastamisen piirissä, kun hänellä seuraavan kerran täyttyy työssäoloehto 12 kuukauden työssäoloehdon mukaan.

 Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan

HUOM! Nämä kaikki poikkeukset poistuvat ja koskevat kaikkia. Jos esimerkiksi päivärahasi taso on suojattu, suojaa ei sovelleta, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Nämä poistuvat:

  • 57 vuotta täyttäneet ovat voineet päästä työllistämisvelvoitteen piiriin, joka takaa heille työpaikan. Silloin kun palkkatukea on maksettu työllistämisvelvoitteen perusteella, ansiopäivärahan työskentelyedellytys on täyttynyt 100 % osuudella.
  • Työllistämisvelvoitteen perusteella 60 vuotta täyttäneet ovat voineet täyttää ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä työllistymissä edistävässä palvelussa. Päivärahan tasoa ei ole laskettu uudelleen, jos työssäoloehto on täyttynyt osin palvelun perusteella.
  • 58 vuotta täyttäneiden päivärahan taso on ollut suojattu. Suoja on vaikuttanut silloin, kun henkilö on pienipalkkaisessa työssä ja jää uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso lasketaan uudelleen.

Työllistämisvelvoite lakkaa, jos velvoite alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen. Työssäolovelvoitteeseen liittyviä ansiopäivärahan tason suojia ja työn tai palvelun kerryttämistä koskevia säännöksiä sovelletaan niin kauan, kuin työ tai palvelu on järjestetty viimeistään 1.9.2024 alkaneen velvoitteen perusteella. Jos työllistämisvelvoite on alkanut viimeistään 1.9.2024, työssäoloehdon pituus on myös kuusi kuukautta.

Näistä poikkeuksista luovutaan 2.9.2024.

Palkkatukityö

Ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevan työskentelyedellytyksen kertyminen palkkatuetussa työssä lopetetaan. Nykyään palkkatuettu työ kerryttää työskentelyedellytystä 75 % osuudella.

Palkkatukityö ei kerrytä työssäoloehtoa, jos työ on alkanut 2.9.2024 tai sen jälkeen, ellei kyse ole 60 vuotta täyttäneen tai alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen myönnetystä tuesta. 60 vuotta täyttäneillä ja alentuneesti työkykyisillä työssäoloehto kertyy sen jälkeen, kun palkkatukea on maksettu 10 kuukautta. 11 kuukaudesta alkaen työssäoloehtoa kertyy 75 % osuudella työajasta. Käytännössä työssäoloehdon kerryttäminen täyteen edellyttää 60-vuotiailta ja alentuneesti työkykyisiltä 26 kuukauden palkkatukityötä.

Muutos tulee voimaan siten, että viimeistään 1.9.2024 alkanut palkkatukityö kerryttää työssäoloehtoa nykyisen lainsäädännön mukaisesti ensimmäisestä kuukaudesta alkaen. Myös työssäoloehdon pituus on tällöin kuusi kuukautta. Huomaathan kuitenkin, että kuuden kuukauden kerryttäminen palkkatukityössä vaatii nykyisinkin 75 % säännön vuoksi kahdeksan kuukauden työtä.