Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Sinustako uusi Super työttömyyskassan hallituksen jäsen?

Seuraavassa kassan kokouksessa touko-kesäkuussa käydään henkilövaalit ja Super työttömyyskassalle valitaan uusi hallitus seuraavaksi hallituskaudeksi eli neljäksi vuodeksi. Hallitustyöskentely on vastuullinen tehtävä, jossa pääsee vaikuttamaan Super työttömyyskassan asioihin ja tulevaisuuteen.

Kuka päättää työttömyyskassan asioista?

Työttömyyskassan toimintaa ohjaa työttömyyskassan hallitus. Hallituksen tehtävänä on huolehtia kassan hallinnosta, kassan toiminnan järjestämisestä sekä edustaa kassaa. Lisäksi hallitus valitsee kassanjohtajan. Käytännössä kassan hallitus vastaa siis mm. kassan toimintaa koskevien periaatteiden laatimisesta, tekee päätöksiä kassan varojen sijoittamisesta, tekee Finanssivalvonnalle esityksen jäsenmaksun suuruudesta ja valvoo, että kassan asioita hoidetaan lakien, kassan sääntöjen ja annettujen toimintaohjeiden mukaisesti. Kassan toimintaa säädellään monilla laeilla, joista tärkeimpiä ovat työttömyyskassalaki ja työttömyysturvalaki.

Työttömyyskassan hallitus hoitaa tehtäviään kokouksissa, joita pidetään noin viisi kertaa vuodessa. Kokouksia voi olla useamminkin, jos tarve vaatii. Kokoukset kestävät useita tunteja, jopa kokonaisen päivän kerrallaan. Osa kokouksista pidetään Teams-kokouksina ja osa lähikokouksina. Kokoukseen osallistuneille maksetaan palkkio ja korvataan mahdolliset matkakustannukset. Kassan operatiivinen johto valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja tuottaa tietoa hallitukselle päätöksentekoa varten. Hallitustyöskentely edellyttää hallituksen jäseniltä toimintaympäristön seuraamista ja asioihin perehtymistä myös kokousten välillä.

Oletko kiinnostunut asettumaan ehdolle kassan hallitukseen?

Hallituksen jäsenen kelpoisuutta säätelevät sekä kassan säännöt että työttömyyskassalaki. Kassan ja esimerkiksi ammattiliittojen hallituksen jäsenyys eroaa tässä kohdassa toisistaan. Kassan hallituksen jäsenyyttä säädellään lainsäädännössä tarkemmin.

Kassan sääntöjen mukaan kassan hallituksen jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttänyt kassan jäsen. Lisäksi työttömyyskassalain mukaan hallituksen jäsenen tulee olla hyvämaineinen. Hyvämaineisuudella tarkoitetaan mm. sitä, että kassan hallituksen jäsen ei ole vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liiketoimintakieltoon määrätty. Lisäksi kassan hallituksella ja muulla kassan johdolla on oltava yhdessä ymmärrystä työttömyysvakuutustoiminnasta sekä sijoitustoiminnasta tai kassan palveluksessa on oltava riittävän päteviä ja kokeneita asiantuntijoita. Yksittäisen hallituksen jäsenen ei siis tarvitse olla työttömyysvakuutustoiminnan tai sijoitustoiminnan asiantuntija, mutta näistä ominaisuuksista on hyötyä hallitustyöskentelyssä. Kassa myös kouluttaa hallituksen jäseniä hallituskauden aikana.

Miten hallituksen jäseneksi pääsee?

Kassan hallituksen toimintakausi on neljä vuotta. Hallituksen valitsee kassan kokous, joka käyttää kassan ylintä päätäntävaltaa. Nykyisen hallituksen toimintakausi on päättymässä vuonna 2024. Uusi hallitus valitaan touko-kesäkuun vaihteessa 2024 pidettävässä kassan kokouksessa. Tässä kokouksessa valitaan sääntöjen ja lain mukaan vaalikelpoisten ehdolle asetettujen hakijoiden keskuudesta kassan hallituksen puheenjohtaja ja kassan varsinaiset sekä varajäsenet seuraavalle hallituskaudelle 2024–2028.

Nykyisen hallituksen jäsenten ajatuksia hallitustyöskentelystä

Kysyimme nykyisen hallituksen jäseniltä, miltä hallitustyöskentely on heistä tuntunut, ja keille he suosittelisivat hallituksen jäsenyyttä. Tässä kootusti heidän ajatuksiaan:

Hallitustyöskentelyssä parasta on ollut se, että tehtävässä on saanut tietoa työttömyysturvalaista ja tutustunut uusiin ihmisiin. Työskentely on avartanut näkemyksiä ja kokemuksia. Hallituksessa on ollut hyvä ilmapiiri ja uskallan kertoa oman mielipiteeni ja kyseenalaistaa asioita. Koen olevani tärkeä osa ryhmää ja voin vaikuttaa siinä. Myös seminaarit ja yhteiset koulutuspäivät olen kokenut erittäin tärkeiksi ja antoisiksi.

Haastavinta hallitustyöskentelyssä on ollut IT-puolelle liittyvät asiat. Alkuun uutena hallituksen jäsenenä minulla oli myös kovin puutteelliset tiedot hallituksen tehtävistä ja vastuista. Omaehtoinen opiskelu ja tiedonhankinta on ollut ajoittain aikaa vievää mutta pakollista tehtävän kannalta. Hallitustyöskentely edellyttää jatkuvaa tiedon keräämistä ja kiinnostusta kassamaailmaan sekä sitä sääteleviin lakeihin.

Suosittelen hallitusjäsenyyttä lämpimästi. Hallitukseen hakeutuvan henkilön täytyy olla kiinnostunut kassamaailmasta ja tietää sitoutuvansa tehtävään. Työskentely vaatii omaehtoista tiedonhakua ja siihen täytyy varata aikaa. Uuden hallituksen jäsenen kannattaa myös tutustua hallituksen vastuisiin ja tehtäviin. Hänen on hyvä tiedostaa omat voimavaransa perustehtävänsä/arkityönsä ohella.

Hallituksen jäsenten terveiset seuraavalle hallitukselle:

Toivon tulevalle hallitukselle onnea ja menestystä tässä kovassa paikassa nykyisen maamme hallitusohjelman vaikeiden asioiden edessä. Täytyy luottaa tulevaisuuteen päämääränä kirkkaasti Supertk:n visio ja missio. Toivon ja uskon, että uuteen hallitukseen saadaan sitoutuneita jäseniä toimimaan jäsenen ja kassan parhaaksi.

Onnea ja menestystä, yhteistyö jatkukoon samoin kuin nyt operatiivisen johdon kanssa. Hyvä suunta ja avoin mieli. 

Voit lukea tarkemman listauksen hallituksen tehtävistä kassan säännöistä