flytta till innehållet

Besvär

Om du är missnöjd med arbetslöshetskassans beslut, kan du söka ändring i det från besvärsnämnden för social trygghet. Ändring kan inte sökas på ett utlåtande från arbets- och näringsbyrån. Om du inte håller med arbets- och näringsbyråns utlåtande, ska ändringssökningen även då riktas till kassans beslut. Ändring söks genom ett överklagande av arbetslöshetskassans beslut och inlämning av klagomålet till arbetslöshetskassan.

Om arbetslöshetskassan inte kan korrigera beslutet, överlämnar vi klagomålet till besvärsnämnden för social trygghet för behandling.

Överklagandeperiod

Överklagandet ska vara hos arbetslöshetskassan senast den trettionde (30) dagen från att du fått kännedom om beslutet. Du anses ha fått kännedom om beslutet senast den sjunde (7) dagen från att beslutet har postats till den adress du uppgett (den första dagen anses vara dagen efter postningsdagen). Om beslutet har skickats elektroniskt, anses du ha fått kännedom om beslutet på den dag som du öppnat beslutet.

Besvärsanvisning

Överklagandet ska alltid lämnas in skriftligen och riktas till besvärsnämnden för social trygghet, men själva klagomålet skickas till arbetslöshetskassan. Klagomål kan inte lämnas per telefon.

Du kan lämna in klagomålet till arbetslöshetskassan personligen eller via ditt ombud, posten eller ett bud. Klagomålet kan också lämnas in skriftligen hos Nätkassan via meddelandetjänsten.

Ange följande i klagomålet:

 • beslut (beslutsnummer) som du söker ändring på
 •  när du har fått kännedom om beslutet
 • i vilken utsträckning du kräver att beslutet ändras
 • vilka ändringar du kräver i beslutet
 • motivering till varför du söker ändring på beslutet
 • ditt namn, din hemkommun, din postadress och ditt telefonnummer för kontakt gällande ditt klagomål och dess handläggning

Om din lagliga representant eller ditt ombud använder sin talerätt eller om klagomålet har upprättats av någon annan än dig själv, ange i klagomålet också kontaktuppgifterna för denna person (namn, hemort, postadress och telefonnummer) och bifoga en fullmakt till klagomålet. Bifoga arbetslöshetskassans beslut som original eller kopia till klagomålet. Bifoga också de handlingar du åberopar i ditt klagomål om du inte lämnat in dem tidigare till arbetslöshetskassan. Ytterligare utredningar kan lämnas in senare.

Överklagande av beslut på grundval av utlåtande

 • Kassan begär skriftligen ett nytt utlåtande/svaromål från den som gett utlåtandet (arbets- och näringsbyrån / kommunen) på grundval av klagomålet.
 • Om det utlåtande som getts inte ändras, skickar arbetslöshetskassan klagomålet för behandling till den första graden, dvs. besvärsnämnden för social trygghet (SAMU), och i samband med detta ett brev om hörande till dig och bifogade kopior av kassans svaromål till besvärsnämnden och svaromålet på klagomålet från den som gett utlåtandet.
 • Om utlåtandet ändras, behandlar arbetslöshetskassan ärendet igen och häver det tidigare beslutet. Du kommer att få ett nytt skriftligt beslut.

Besvär av andra skäl

 • Kassan kontrollerar riktigheten av beslutet som getts på grundval av klagomålet.
 • Om det finns något att korrigera kommer ärendet att korrigeras och kassan ger dig ett nytt skriftligt beslut.
 • Om det inte finns något att korrigera, skickar arbetslöshetskassan klagomålet för behandling till besvärsnämnden (SAMU) och ett brev om hörande till klaganden med en kopia av kassans svaromål till besvärsnämnden. Besvärsnämnden utfärdar ett skriftligt beslut på grundval av klagomålet och skickar besluten till arbetslöshetskassan och till dig.
 • Om det överklagade beslutet hävs:
  • Arbetslöshetskassan behandlar ansökan igen och utfärdar ett nytt beslut på grundval av besvärsnämndens beslut.
  • Alternativt kan arbetslöshetskassan överklaga nämndens beslut till försäkringsdomstolen (VAKO) och skicka dig ett brev om hörande och en delgivning.
 • Om överklagandet avslås:
  • Klaganden kan överklaga besvärsnämndens beslut till den andra besvärsgraden (VAKO) genom att skicka klagomålet till arbetslöshetskassan.
  • Kassan begär skriftligen ett nytt utlåtande/svaromål från den som gett utlåtandet (arbets- och näringsbyrån / kommunen) på grundval av klagomålet.
  • Om utlåtandet inte ändras, skickar arbetslöshetskassan klagomålet för behandling till den andra besvärsgraden (VAKO) och samtidigt ett brev om hörande till dig med bilagor om kassans svaromål till VAKO och svaromålet på klagomålet från den som gett utlåtandet. VAKO utfärdar ett skriftligt beslut på grundval av klagomålet och skickar besluten till arbetslöshetskassan och till dig.