flytta till innehållet

Omställningsskydd för personer som är 55 år och äldre

De som omfattas av omställningsskyddet har rätt:

 • till en omställningspenning, som motsvarar 1 månadslön
 • till en utbildning inom omställningsskyddet på upp till 6 månader, vars värde motsvarar högst 2 månadslöner
 • till en sysselsättningsledighet, vars längd är fem dagar längre än normalt

Förutsättningar för omställningsskydd

 • uppsagd av produktionsmässiga och ekonomiska skäl (uppsägning av visstidsanställning uppfyller inte villkoret)
 • har fyllt 55 år vid tidpunkten för uppsägningen
 • har varit anställd av samma arbetsgivare i minst 5 år vid tidpunkten för uppsägningen
 • Inom 60 dagar efter uppsägningen, registrerad som arbetssökande hos TE-byrån. (Observera att uppsägningstiden kan vara längre än 60 dagar.)

Uppsägningsdagen avser det datum då uppsägningen gjordes. Om uppsägningstiden är lång måste du anmäla dig till TE-byrån redan innan arbetslösheten börjar.

Omställningspenningen betalas av arbetslöshetskassan. Omställningspenning bör sökas inom tre månader efter anställningsförhållandets slut. I likhet med inkomstrelaterad dagpenning kräver omställningspenningen inte medlemskap eller anställningsvillkor, så omställningspenningen betalas av din egen arbetslöshetskassa, även om du har anslutit dig till kassan strax före uppsägningen.

Omställningspenningen beräknas utgående från den uppsägande arbetsgivarens löner baserat på inkomsterna under de föregående 12 månaderna. Löner från andra arbetsgivare ingår inte i beräkningen. Obetald frånvaro spelar ingen roll vid beräkning av arbetsinkomsten.

Du kan få omställningspenning även om du omedelbart anställs av en annan arbetsgivare.

Du har inte rätt till omställningspenning om

 • arbetsgivaren avbryter en uppsägning som skett på ekonomiska och produktionsmässiga grunder och du fortsätter att arbeta för samma arbetsgivare
 • ditt anställningsförhållande avslutas med en uppsägningstid baserad på ekonomiska och produktionsmässiga grunder
 • du själv säger upp dig under uppsägningstiden
 • din arbetsgivare går i konkurs

Hur ansöker jag om omställningspenning

 • registrera dig som arbetssökande hos TE-byrån Inom 60 dagar efter uppsägningen
 • skicka en ansökan om omställningspenning bör sökas inom tre månader efter anställningsförhållandets slut.
 • Skicka kassan ändringsskattekort för förmån
 • inga bilagor behöver bifogas till ansökan

Observera att datumet för uppsägning skiljer sig från anställningsförhållandets slutdatum.

 

TE-byrån och NTM-centralen ansvarar för utbildningen inom omställningsskyddet. Deltagande i utbildningen är frivilligt och du kan vägra delta utan att förlora utkomstskyddet för arbetslösa. Mer information om utbildningen får du från TE-byrån och NTM-centralerna.

Utbildningen inom omställningsskyddet motsvarar högst 2 månadslöner. Omställningspenningen beräknas utgående från den uppsägande arbetsgivarens löner baserat på inkomsterna under de föregående 12 månaderna. Löner från andra arbetsgivare ingår inte i beräkningen. Obetald frånvaro spelar ingen roll vid beräkning av arbetsinkomsten.

Utbildningen ska öka yrkesskickligheten eller stödja affärsverksamheten och främja en snabb återanställning av den uppsagda personen.

TE-byrån och NTM-centralen ger mer information om utbildning inom omställningsskyddet.