flytta till innehållet

Semesterersättningen börjar periodiseras den 1.1.2024

Semesterersättning periodiseras om den betalas på basis av en heltidsanställning som varade i mer än två veckor. Detta innebär att om personen har semester som inte har tagits ut när anställningsförhållandet upphör, kommer betalningen av semesterersättningen att skjuta upp rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Semesterersättning motsvarande en månadslön skjuter upp starten av rätten till inkomstrelaterad dagpenning med cirka en månad. Självrisktiden börjar efter en eventuell periodisering av semesterersättningen. 

Semesterersättning periodiseras om den betalas på basis av en heltidsanställning som varade i mer än två veckor och upphörde den 1.1.2024 eller senare.

Exempel: 

Du blir arbetslös för tiden 1.6.2024–31.7.2024 och får semesterersättning för cirka en månad i din sista lön. Semesterersättningen periodiseras och du får inte dagpenning för tiden 1.6.2024–30.6.2024. Därefter tas en sju dagars självrisktid under tiden 1.7–9.7.2024. Dagpenning betalas till dig för tiden 10.7.2024–31.7.2024. 

 

 • semesterersättning som baseras på semesterlagen,
 • ersättning för sparad ledighet,
 • semesterersättning som inte har betalats därför att sökanden avstår från sin rätt till semesterersättning och
 • semesterersättning från en arbetstidsbank

OBS! Semesterersättning periodiseras endast när den betalas på basis av en heltidsanställning som varade i mer än två veckor.  

 • Arbetsgivaren och den anställda kan skriftligen komma överens om att outnyttjade semesterdagar överförs till följande anställningsförhållande. Arbetsförhållandena behöver inte följa på varandra utan avbrott.
 • Om semesterersättning betalas för heltidsarbete i samband med varje löneutbetalning, periodiseras alla semesterersättningar sammanräknat för hela arbetsperioden när anställningsförhållandet upphör.
 • En arbetsgivare som försatts i konkurs och ett konkursbo är två olika arbetsförhållanden. Semesterersättning periodiseras separat för vartdera av dem.
 • Om semesterersättning har tjänats in för både hel- och deltidsarbete, periodiseras endast den andel som avser heltidsarbete.

 

 • karens eller
 • avslag på ersättning för lön under uppsägningstiden, när
  • arbetstagaren har sagt upp sig själv efter 200 permitteringsdagar eller
  • arbetsgivaren sagt upp arbetsavtalet utan uppsägningstid (AAL 6 kap 4§)