flytta till innehållet

Tarkistathan, että lähetät hakemuksen oikealta ajalta ja liität mukaan tarvittavat liitteet. Mitä huolellisemmin hakemus on täytetty, sitä nopeammin kassa saa hakemuksesi käsiteltyä.

Ohjeet hakemiseen

Sociala förmåners inverkan på dagpenningen

Beroende på förmånen kan sociala förmåner hindra dig från att få dagpenning eller dras av i sin helhet från dagpenningen. En del sociala förmåner påverkar inte dagpenningen alls. Ange i din ansökan om du får någon social förmån.

Förmåner som förhindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning

 • arbetslöshetspension
 • full invalidpension beviljad i Finland
 • arbetslivspension
 • full ålderspension
 • förtida ålderspension
 • individuell förtidspension
 • garantipension som komplement till pensionen
 • pensionsstöd
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • specialvårdspenning och särskild moderskapspenning
 • dagpenning i enlighet med sjukförsäkringslagen
 • dagpenning i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring
 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring
 • rehabiliteringspenning och motsvarande ersättning för inkomstbortfall
 • avträdelsebidrag
 • generationsväxlingspension

Förmåner som dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen:

 • partiell invalidpension
 • invalidpension från en annan stat
 • deltidspension
 • ålderspension (inte full)
 • ålderspension som inte beviljats på grundval av fulla tjänstgöringsår
 • tilläggspension ordnad av arbetsgivaren
 • hemvårdsstöd för barn (även hemvårdsstöd som maken/makan får dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen om inte maken/makan själv tar hand om barnet och därför är frånvarande från arbetsmarknaden)
 • flexibel vårdpenning
 • partiell vårdpenning
 • studiestöd
 • avträdelsepension
 • avträdelseersättning
 • invalidpension enligt trafikförsäkringslagen som inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen
 • dagpenning enligt lagen om ådragen skada i militärtjänst, som inte har beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • ersättning som betalas med stöd av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst
 • en del som motsvarar kompletteringsräntan i livräntan i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring, vilken inte har beviljats på grundval av fullständig arbetsoförmåga
 • olycksfallspension som inte har beviljats på grundval av fullständig arbetsoförmåga
 • garantipension, om den beviljats som komplettering till någon av ovan nämnda förmåner
 • ersättning för inkomstbortfall i enlighet med brottsskadelagen
 • ersättning för inkomstbortfall i enlighet med patientskadelagen (pension)


Påverkar inte dagpenningens storlek

 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • flexibel vårdpenning som betalas ut till maken/makan
 • vårdbidrag enligt folkpensionslagen
 • kommuntillägg till stöd för kommunalt ordnad hemvård
 • familjepensioner t.ex. efterlevandepension
 • kommunalt stöd för närståendevård
 • partiell förtida ålderspension
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • handikappbidrag
 • utkomststöd
 • militärunderstöd
 • ersättningar för särskilda kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • ersättningar för särskilda kostnader enligt trafikförsäkringslagen
 • frivillig egen pension tecknad av personen själv
 • menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring