flytta till innehållet

Sociala förmåners inverkan på dagpenningen

Beroende på förmånen kan sociala förmåner hindra dig från att få dagpenning eller dras av i sin helhet från dagpenningen. En del sociala förmåner påverkar inte dagpenningen alls. Ange i din ansökan om du får någon social förmån.

Förmåner som förhindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning

 • arbetslöshetspension
 • full invalidpension beviljad i Finland
 • arbetslivspension
 • full ålderspension
 • förtida ålderspension
 • individuell förtidspension
 • garantipension som komplement till pensionen
 • pensionsstöd
 • graviditetspenning, föraldrapenning eller särskild graviditetspenning
 • specialvårdspenning och särskild moderskapspenning
 • dagpenning i enlighet med sjukförsäkringslagen
 • dagpenning i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring
 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring
 • rehabiliteringspenning och motsvarande ersättning för inkomstbortfall
 • avträdelsebidrag
 • generationsväxlingspension

Förmåner som dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen:

 • partiell invalidpension
 • invalidpension från en annan stat
 • deltidspension
 • ålderspension (inte full)
 • ålderspension som inte beviljats på grundval av fulla tjänstgöringsår
 • tilläggspension ordnad av arbetsgivaren
 • hemvårdsstöd för barn (även hemvårdsstöd som maken/makan får dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen om inte maken/makan själv tar hand om barnet och därför är frånvarande från arbetsmarknaden)
 • flexibel vårdpenning
 • partiell vårdpenning
 • studiestöd
 • avträdelsepension
 • avträdelseersättning
 • invalidpension enligt trafikförsäkringslagen som inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen
 • dagpenning enligt lagen om ådragen skada i militärtjänst, som inte har beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • ersättning som betalas med stöd av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst
 • en del som motsvarar kompletteringsräntan i livräntan i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring, vilken inte har beviljats på grundval av fullständig arbetsoförmåga
 • olycksfallspension som inte har beviljats på grundval av fullständig arbetsoförmåga
 • garantipension, om den beviljats som komplettering till någon av ovan nämnda förmåner
 • ersättning för inkomstbortfall i enlighet med brottsskadelagen
 • ersättning för inkomstbortfall i enlighet med patientskadelagen (pension)


Påverkar inte dagpenningens storlek

 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • flexibel vårdpenning som betalas ut till maken/makan
 • vårdbidrag enligt folkpensionslagen
 • kommuntillägg till stöd för kommunalt ordnad hemvård
 • familjepensioner t.ex. efterlevandepension
 • kommunalt stöd för närståendevård
 • partiell förtida ålderspension
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • handikappbidrag
 • utkomststöd
 • militärunderstöd
 • ersättningar för särskilda kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • ersättningar för särskilda kostnader enligt trafikförsäkringslagen
 • frivillig egen pension tecknad av personen själv
 • menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring