flytta till innehållet

Permittering

Med permittering avses en arbetstidsförkortning som genomförs ensidigt av arbetsgivaren på grund av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. Anställningsförhållandet är dock i kraft till övriga delar. Under permitteringen har du rätt att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning, om de övriga villkoren för utbetalning uppfylls. För permitteringsperioden ska man alltid ha ett meddelande om permittering.

Om du får annan inkomst under permitteringen, till exempel sociala förmåner, företagsinkomst eller inkomst för deltidsarbete eller ströjobb, får du jämkad dagpenning. I detta fall påverkar inkomsterna din inkomstrelaterade dagpenning. Ingen inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för avlönade söckenhelger.

Arbetsgivaren minskar veckoarbetstiden för en heltidsanställd. Med andra ord är du permitterad i minst en hel dag under kalenderveckan, men den kontinuerliga permitteringen varar i mindre än en kalendervecka. Full inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för permitteringsdagar. 

Om arbetstiden per kalendervecka överstiger 80 % av heltidsarbetets arbetstid betalas ingen dagpenning ut för den veckan. Detta innebär att om du är permitterad en dag per kalendervecka och arbetar fyra hela arbetsdagar, utbetalas full inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagen. Om du däremot är permitterad i en arbetsdag och under samma kalendervecka arbetar i fem dagar, överskrids arbetstidsgränsen, och ingen dagpenning kan betalas ut för den veckan. Om du har andra inkomster under permitteringen, från till exempel företagsverksamhet, utbetalas jämkad dagpenning.

Arbetsgivaren minskar den dagliga arbetstiden. Då betalas jämkad dagpenning, dvs. alla arbetsinkomster påverkar dagpenningens storlek. Arbetstiden för permitterade med förkortad arbetsdag granskas enligt ansökningstiden (fyra veckor eller en kalendermånad).

För deltidsarbete betalas alltid jämkad dagpenning, även om du skulle vara permitterad med förkortad arbetsvecka eller arbetsdag.

Jämkad dagpenning

En arbetsgivare kan omvandla heltidsarbete till deltidsarbete endast om arbetsavtalet för heltidsarbete sägs upp. Arbetsgivaren måste också följa normala uppsägningstider.

Ett nytt arbetsavtal måste upprättas för deltidsarbete. Rätten till dagpenning kan endast uppstå om ändringen till deltidsarbete sker genom arbetsgivarens ensidiga beslut.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också komma överens om deltidsarbete tillsammans, men då uppstår ingen rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Denna situation kan till exempel uppstå när arbetstiden förkortas i samförstånd på grund av sjukdom.

Du har inte rätt till arbetslöshetsförmån om förkortningen av din arbetstid sker på ditt initiativ eller din begäran. Denna situation uppstår vanligtvis när arbetstiden förkortas av hälsoskäl. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa har man i dessa situationer inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Till exempel:
Du arbetar deltid med en arbetstid på 80 % och du får jämkad dagpenning från arbetslöshetskassan. Av hälsoskäl har du kommit överens med din arbetsgivare om att endast arbeta 60 % av din arbetstid under de kommande fyra månaderna. Eftersom arbetstidsförkortningen har skett på din begäran och inte har varit ett ensidigt beslut av arbetsgivaren, har du inte rätt till dagpenning för deltidsarbetet på 60 %.

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning kan också uppstå i en situation som är jämförbar med permittering, till exempel under semester från läroanstalter.  Arbetsavtalet ska innehålla en överenskommelse om oavlönad semester, avbrott i utbetalningen av lön eller att arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete för en viss tid. Arbetstagaren har inte rätt till dagpenning om detta inte överenskommits i arbetsavtalet. Om det i arbetsavtalet inte överenskommits om tid som är jämförbar med permittering, ska en bilaga till arbetsavtalet skickas till kassan, i vilken man kommit överens om tid som är jämförbar med permittering.

Notera att omnämnandet "arbetsdagar är skolans arbetsdagar" inte berättigar till dagpenning för skollov, utan vi behöver bilagan till arbetsavtal hos kassan.

Bilagan till arbetsavtalet träder i kraft samma dag som bilagan undertecknas. Bilagan som undertecknats i efterhand kommer inte att beaktas vid behandlingen av ansökan. I situationer som är jämförbara med permittering betalas dagpenning ut med samma regler som vid permittering.

Ansökan om dagpenning för permitteringsperioden

  1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast på den första permitteringsdagen. Du kan inte ställa jobbsökningen i kraft retroaktivt.
  2. Vid permittering ansöks dagpenning för hela kalenderveckor. Skicka din första ansökan via Nätkassan för två hela kalenderveckor (mån-sön).
  3. Skicka också nödvändiga bilagor till kassan i samband med ansökan.
  4. I Nätkassan kan du se när ansökan har anlänt hos kassan. Du ser också när ansökan har tagits upp till behandling.  Ansökningar behandlas enligt ankomstordningen. Du kan följa upp bearbetningsstatus på framsidan. När ansökan har tagits upp till behandling, begär handläggaren eventuella bilagor som saknas.
  5. Skicka in din nästa ansökan för fyra hela kalenderveckor (mån-sön).

Observera att ansökan måste vara hos kassan senast inom tre månader från den första dagen för vilken dagpenning ansöks.