flytta till innehållet


Kassans regler


I KAPITLET, KASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE


1 § Kassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte

Kassans namn är Super arbetslöshetskassa och dess hemort är Helsingfors stad. Nedan i dessa stadgar kallas den för kassan.

Kassans verksamhetsområde är hela Finland. Kassan är ett samfund som bygger på ömsesidigt ansvar. Kassans syfte är att för medlemmarna ordna det utkomstskydd som avses i lagen om utkomstskydd och offentlig arbetskraftsservice och andra lagstadgade förmåner som hör till kassans verksamhetsområde enligt gällande lagstiftning.
Kassans verksamhet baserar sig på lagen om arbetslöshetskassor och kompletterande bestämmelser.

II KAPITLET, MEDLEMSKAP

2 § Villkor för medlemskap

 Inträde som medlem i kassan vinner en i Finland boende lönearbetande person med yrkesutbildning som är i arbets- eller tjänsteförhållande inom social- och hälsovårdsbranschen samt en person som studerar för branschen som inte har fyllt 68 år. Dessutom kan en person i arbets- eller tjänsteförhållande som får sin utkomst i lönearbete inom tjänst hos kyrkan, annan kyrklig organisation eller samfund som producerar tjänster på motsvarande branscher, en person som utbildat sig för den kyrkliga branschen samt en lönearbetande person som studerar för branschen vinna inträde.

Såsom lönearbetare betraktas löntagare vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för annan. Medlem i kassa får inte samtidigt tillhöra annan arbetslöshetskassa. Skriftlig ansökan om kassamedlemskap bör göras till kassans styrelse eller person som styrelsen befullmäktigat. Om medlemskap i kassan stadgas i 16 och 17 § i stadgarna. Även en person som sköter kassans medlemsärenden kan fatta beslut om medlemskap i kassan. Medlemskapet i kassan börjar den dag räknat från vilken medlemsavgiften har betalts, dock tidigast den dag då skriftlig ansökan om medlemskap i kassan har gjorts.

3 § Utträde ur kassan

 Om medlem vill utträda ur kassan bör han eller hon meddela om det skriftligt till kassans styrelse eller person som befullmäktigats av styrelsen eller person som sköter om kassans medlemsärenden.
Medlemskapet i arbetslöshetskassan upphör i slutet av den kalendermånad då medlemmen fyller 68 år.

 4 § Anmärkning, varning och uteslutning ur kassa

 Arbetslöshetskassans styrelse kan, efter att ha hört kassamedlem, ge honom eller henne en anmärkning eller varning eller utesluta medlemmen, om medlemmen vid sitt inträde i kassan lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter; svikligen lämnat oriktig uppgift eller förtigit omständighet som är av betydelse för erhållande av dagpenning, utbildningsstöd eller annan förmån som kassan utbetalt eller för dess storlek eller vägrar att iaktta kassans stadgar eller av kassans styrelse meddelade föreskrifter.

Om medlem underlåter att betala medlemsavgifter i över sex (6) månader från början av den tidsperiod som medlemsavgiften gäller, kan medlemmen uteslutas från kassan från och med den dag då medlemsavgiften inte har betalats. Kassan kan utesluta medlem om medlemmen permanent har lämnat yrket eller yrkesbranschen som hör till kassans verksamhetsområde. Också företagsverksamhet i över 18 månader i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa 1 a § anses innebära att medlemmen lämnar kassans verksamhetsområde permanent. I en situation som nämns i denna stadga kan beslutet istället för styrelsen fattas av kassans direktör.

5 § Nyanslutning

Om kassamedlem utträder ur kassan och inom en månad ansluter sig till en annan kassa räknas medlemmen till godo tiden för förvärvsarbete och medlemskap i den föregående kassan på sätt som stadgas i lagen om arbetslöshetskassor och lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
Om medlem som uteslutits från kassan antas som medlem på nytt räknas inte medlemmen till godo den tidigare tiden för förvärvsarbete eller tiden för medlemskap i kassan eller tidigare erlagda medlemsavgifter.

6 § Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är det månatliga eurobelopp som Finansinspektionen årligen fastställer.
Medlemsavgiften bör betalas på av styrelsen fastställt sätt inom sex (6) månader räknat från den tid medlemsavgiften gäller.
Medlem som utträtt eller uteslutits har inte rätt att återfå avgifter som medlemmen betalt kassan till den del de härrör sig från tidpunkten för utträde eller uteslutning.

7 § Befrielse från medlemsavgift

Medlem kan inte befrias från att betala kassans medlemsavgift.

III KAPITLET, VILLKOREN FÖR ARBETSLÖSHETSDAGPENNING, UTBILDNINGSSTÖD OCH ANDRA FÖRMÅNER

8 § Förmåner

Kassan beviljar förtjänstrelaterad arbetslöshetsdagpenning och utbildningsstödets förtjänststöd som avses i lagen om offentlig arbetskraftsservice samt därtill anslutna övriga studiesociala förmåner i enlighet med gällande lagstiftning.
Dessutom beviljar kassan övriga lagstadgade förmåner åt kassans medlemmar som är berättigade till förmånerna enligt gällande lagstiftning.

9 § Ansökan och utbetalning av förmånerna

Arbetslöshetsdagpenning, utbildningsstöd och annan förmån som betalas av kassan ska sökas senast tre månader från den dag då förmånen ska utbetalas. Kassan ger ett skriftligt beslut om beviljande eller förvägran av förmån.
De förmåner som kassan beviljar utbetalas i enlighet med gällande lagstiftning.

IV KAPITLET, KASSANS FÖRVALTNING

10 § Förvaltningsorgan

Kassans förvaltningsorgan är kassans möte och styrelsen. Styrelsen kan för sin mandatperiod utnämna ett arbetsutskott till vilket kan höra förutom de ur styrelsen utnämnda medlemmarna även kassans direktör och andra funktionärer.

11 § Kassans möte

Den högsta beslutanderätten inom kassan tillkommer kassamötet. Mötets tid och plats bestäms av kassans styrelse.
Vid kassamöte har varje delegat en röst. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som biträtts av ordföranden.

 12 § Kassans ordinarie möte

Arbetslöshetskassans ordinarie möte hålls före utgången av juni månad varje år.
Vid ordinarie möte ska:

 1.     läggas fram styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse från föregående år;
 2.     fastställas bokslut från föregående år;
 3.     beslutas om åtgärder som förvaltningen och bokslutet ger anledning till;
 4.     beslutas om handläggningen av räkenskapsperiodens resultat;
 5.     beslutas om beviljandet av ansvarsfrihet åt de bokföringsskyldiga;
 6.     bestämmas grunderna för arvoden till styrelsens ordförande och medlemmar samt för revisorerna;
 7.     beslutas om antalet styrelsemedlemmar och förrättas val av styrelsemedlemmar och suppleanter vart fjärde år;
 8.     väljas styrelsens ordförande jämte suppleanter för en mandatperiod på fyra år;
 9.     förrättas val av revisorer. Revisorerna ska vara CGR-revisor eller CGR-sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen eller GRM-revisor eller GRM-sammanslutning som avses i 2 § 3 punkten i nämnda lag. Om en sammanslutning som nämns ovan har valts till revisor, behöver suppleanter inte väljas för revisorerna. En revisors mandatperiod fortgår till dess nytt val förrättas.
 10.     bestämmas grunderna för medlemsavgiften;
 11.     beslutas om placeringsverksamhetens principer;
 12.     bestämmas om uppdelning av kassans verksamhet i ombudsregioner,
 13.     handläggas andra ärenden som i möteskallelsen anmälts till behandling.

Andra än ovan nämnda ärenden får inte upptas för slutligt avgörande på mötet.

13 § Extra kassamöte

 Extra kassamöte ska hållas:

 1.     då kassans styrelse finner det påkallat;
 2.     då Finansinspektionen eller revisorerna, om en revision som de verkställt ger anledning därtill, yrkar på detta eller
 3.     då minst en tiondedel av kassans medlemmar skriftligt yrkar på detta för behandling av bestämt ärende.

Om antalet kassamedlemmar sjunkit under 8 000 bör kassan omedelbart sammankallas till extra möte för att besluta om kassan ska fortsätta sin verksamhet eller inte och vilka åtgärder man i dessa fall bör vidta.
Om kassans styrelse utan lagligt skäl vägrar sammankalla till kassamöte bör Finansinspektionen sända ut möteskallelser.
I möteskallelsen ska anges vilka ärenden som ska behandlas. Andra än ovan nämnda ärenden får inte upptas för slutligt avgörande på mötet.

14 § Kassans styrelse

Kassans styrelse består av minst fem och högst 16 ordinarie medlemmar och lika många suppleanter som ska vara 18 år fyllda kassamedlemmar.
Kassans styrelsemedlemmar och ordförande väljs på kassans ordinarie möte för en period på fyra år.
Styrelsens mandatperiod är tiden mellan valmöten.
Styrelsen kan utse ett arbetsutskott som består av högst fem medlemmar. Styrelsen beslutar om arbetsutskottets uppgifter.
Styrelsen väljer inom sig en viceordförande.

15 § Styrelsens verksamhet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid dennes förhinder av viceordförande. Styrelsen är beslutsför då ordförande och minst hälften av medlemmarna är närvarande.
Styrelsens beslut blir den åsikt som majoriteten har understött. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som biträtts av ordföranden.
Vid beslut om placering av medel krävs två tredjedelars kvalificerad majoritet.
Styrelsens möten ska protokollföras och protokollet ska granskas senast på följande styrelsemöte.

16 § Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgift är att:

 1. övervaka att kassans ärenden sköts enligt lag, enligt kassans stadgar samt kassans mötesbeslut och enligt de verksamhetsdirektiv som mötet fastställt;
 2. anta medlemmar och avskilja medlemmar med beaktande av vad som konstateras i 2 § och 17 § om mottagande av medlemsansökan, godkännande av medlem och i 4 § om avskiljande från medlemskap;
 3. besluta om placering av kassans medel med beaktande av att medlen bör placeras tryggt och produktivt enligt principerna godkända av kassans mötesbeslut samt besluta om upptagandet av lån i enlighet med 21 §;
 4. fastställa principerna för utbetalningen av förmåner;
 5. anställa och avskeda kassans direktör, fastställa hans eller hennes avlöning och uppgifter samt vid behov utse ersättare för kassans direktör;
 6. övervaka upprätthållandet av medlemsregistret;
 7. se till att arbetslöshetskassan med beaktande av arten och omfattningen av kassans verksamhet har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem.
 8. sammankalla kassamöte och bereda ärenden som behandlas på mötet;
 9. ge kassans möte ett skriftligt utlåtande om förslag som revisorerna eller kassans medlemmar vill ta upp till behandling på mötet;
 10. göra upp bokslut som omfattar resultaträkning och balansräkning jämte uppgifter om bilagor och verksamhetsberättelse samt ge dem till revisorerna inom en månad före det kassamöte vid vilket beslut om fastställande av bokslutet ska fattas. Styrelsen ska i verksamhetsberättelsen föreslå åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott;
 11. göra upp verksamhetsplan och budget för följande år;
 12. årligen till Finansinspektionen sända in en ansökan om finansieringsandelar enligt lagen om arbetslöshetskassor;
 13. årligen till Finansinspektionen föreslå storleken på kassans medlemsavgift;
 14. vid behov ge fullmakt för tecknande av kassans namn;
 15.  företräda kassan och föra talan vid domstol och övriga myndigheter;
 16. arbetslöshetskassans medel ska placeras på ett inkomstbringande och betryggande sätt så att kassans betalningsberedskap är tryggad. Placeringsplanen ska vara tillräcklig med beaktande av arten och omfattningen av arbetslöshetskassans placeringsverksamhet.
 17. besluta om alla övriga ärenden rörande kassan, om vilka inte annat stadgats i lag, förordning eller dessa stadgar samt
 18. välja ett arbetsutskott för mandatperioden och fastställa dess uppgifter.

17 § Kassans direktör

Kassans direktör är kassans ansvariga funktionär. Kassans direktör har i uppgift att:

 1. övervaka utbetalningen av förmåner;
 2. bereda ärenden som ska behandlas på styrelsens möten och verkställa styrelsens beslut;
 3. ansvara för kassans resultatverksamhet;
 4. göra upp rapporter om kassans verksamhet till styrelsen;
 5. ansvara för genomförandet av kassans interna kontroll och övervakning;
 6. för varje bokslutsperiod göra upp bokslut och verksamhetsberättelse samt föredra dem för styrelsen så att de kan överlämnas till revisorerna före utgången av mars månad;
 7. vid behov besluta om antagande eller uteslutning av medlem istället för styrelsen i situationer som avses i 4 §;
 8. anta och avskeda kassans övriga funktionärer samt besluta om deras uppgifter och villkor i tjänsteförhållandet om styrelsen inte utnämnt ett arbetsutskott och fastställt arbetsutskottets uppgift;
 9. utföra alla andra uppgifter rörande verksamhetsområdet som styrelsen ger kassans direktör.

18 § Tecknande av kassans namn

Styrelsens ordförande eller kassans direktör eller en annan person som styrelsen befullmäktigat är berättigade att teckna kassans namn.
För skuldförbindelser krävs emellertid att styrelsens ordförande eller kassans direktör och en av de övriga styrelsemedlemmarna tecknar namnet tillsammans.
När beslut om arbetslöshetsdagpenning fattas med hjälp av databehandling kan undertecknandet ske elektroniskt.

19 § Kassans ombudsregioner

Kassans styrelse kan uppdela kassans verksamhet i ombudsregioner enligt grunder fastställda av kassans möte och vid behov utnämna regionspecifika ombud.
Ombuden har i uppgift att motta medlemsansökningar och att biträda medlemmarna i ärenden rörande arbetslöshetsskydd.

20 § Möteskallelser och meddelanden till medlemmarna

Möteskallelser och övriga för medlemmarna avsedda meddelanden publiceras i en eller flera tidningar som sprids bland medlemmarna eller ges på annat av styrelsen bestämt sätt medlemmarna till kännedom minst två veckor före tidpunkten i fråga.
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas utlåtande jämte utlåtanden bör minst en vecka före mötet finnas framlagda för medlemmarna på kassans kansli.

21 § Tecknande av lån

 Kassans styrelse har rätt att uppta tillfälliga lån enbart för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning då det för detta ändamål inte finns medel.

22 § Bokslut

Arbetslöshetskassans räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Styrelsen ska inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång uppgöra bokslut som omfattar resultaträkning, balansräkning, uppgifter om bilagor och verksamhetsberättelsen.
Bokslutshandlingar ska lämnas till revisorn för granskning minst en månad före kassans möte.
Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod till kassans styrelse överlämna en skriftlig revisionsberättelse inom två veckor före det kassamöte vid vilket fastställande av bokslutet ska fattas.

23 § Fonder

 Utjämningsfonden är arbetslöshetskassans fond. Det årliga överskottet överförs till utjämningsfonden.

 24 § Täckande av underskott

 Om bokslutet visar underskott täcks det till högst 50 procent med medel från utjämningsfonden.
Om underskottet inte kan täckas på det i 1 moment nämnda sätt ska det täckas på det i lagen om arbetslöshetskassor 21 § och 22 § nämnda sätt med medel ur arbetslöshetskassornas stödfond och med tilläggsandel ur statliga medel.

V KAPITLET,  SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

25 § Övervakning av kassan

 Kassans tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.

26 § Ändring av kassans stadgar

 Om lagen eller förordningen om utkomstskydd för arbetslösa eller lagen eller förordningen om arbetslöshetskassor ändras har kassans styrelse rätt att göra motsvarande ändringar i dessa stadgar.
Ändring av dessa stadgar i andra fall än det i 1 momentet nämnda fall eller vid upplösning av kassan i andra fall än i 13 § 2 momentet nämnda situationer krävs att beslut har fattats på kassans möte med minst två tredjedelars majoritet.

 27 § Överlåtelse av tillgångar vid upplösning av kassan

 Om man har beslutat upplösa kassan eller kassans verksamhet upphör ska de återstående tillgångarna fonderas när skulderna har betalats och övriga förpliktelser uppfyllts till en organiserad förening ämnad för personer som avlagt andra gradens examen inom social- och hälsovård för höjandet av medlemmarnas utbildningsnivå och bildningsnivå. Enligt beslut av kassamötet som beslutat om upplösning kan tillgångarna även överlåtas till organisation som står kassans verksamhet nära för höjandet av utbildningsnivån och bildningsnivån för personer som omfattats av kassans verksamhet.